Malul ve Emekli Olanlar Yeniden Çalışabilir mi?

Engelli çalışanlar ister erken emeklilik hakkından yararlansın isterlerse engeli olmayanlar gibi yaş bekleyerek emekli olsunlar, emekli olduktan sonra isterlerse yeniden çalışmaya başlayabilirler. Bu konuda engelli olanlarla engeli olmayanlar arasında bir fark yoktur.

Emekli memur, özel sektörde çalışmaya başlarsa; emekli aylığı kesilmez. Bu kişilerden, Kanunda belirlenen oranda yeni iş yerindeki maaşından, sosyal destek primi (SGDP) kesilir. Böylece hem emekli aylıklarını hem de yeni iş yerindeki aylıklarını alabilirler.

Emekli memur ve işçi, kendi adına iş yeri açarsa emekli maaşı kesilmez.

Emekli memur, tekrar memur olarak çalışmaya başlarsa emekli aylığı kesilir.

Bağ-Kur ve SSK emeklileri, memur olarak çalışmaya başlarsa, emeklilik maaşları kesilir.

Mallüllük maaşı alanlar çalışabilir mi?

5510 sayılı Kanuna göre; Malûllük aylığı almakta iken sigortalı olarak yeniden çalışmaya başlayanların veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya veya ikamete dayalı sosyal yardım almaya başlayanların malûllük aylıkları, çalışmaya başladıkları veya ikamete dayalı sosyal yardım almaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilir.

Bu Kanuna göre sigortalı olmayı gerektiren bir işte çalışması nedeniyle malûllük aylıkları kesilenlerden çalışması sona erip, malûllük aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunanlara, kontrol muayenesine tâbi tutulmak ve malûllüğünün devam ettiği anlaşılmak şartıyla eski malûllük aylığı, yazılı istekte bulunduğu tarihten sonraki aybaşından itibaren ödenmeye başlanır. Ancak, bu durumdaki sigortalılar için yazılı istek tarihlerine göre yeniden malûllük aylığı hesaplanır ve bu aylık önceden bağlanan malûllük aylığından fazla ise hesaplanan yeni aylık üzerinden ödeme yapılır.

Emekli Sandığı’ndan görev malülü olarak emekli olanlar; özel sektörde işe başlarsa; her ay SGDP öderler ve malullük maaşları kesilmez (506 Sayılı Kanun’un 3 üncü madde).  Bu kişiler Bağ-Kurlu olarak da çalışabilir.  Dolayısıyla; yeniden prim ödeyerek engelli emekliliğinde yararlanabilir (eski çalıştıkları süreler dikkate alınmaz) ve ikinci emeklilik kazanmış olurlar.

Maluliyeti iptal olan işçiler işe geri dönmek isterlerse ne yapılır?

İş Kanununa göre (madde 30); Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler eski işyerlerinde tekrar işe alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye altı aylık ücret tutarında tazminat öder.

Emekli olanlar EKPSS veya kura usulü ile atanabilirler mi?

Emekli olanlar da EKPSS’ye girebilirler. Bu durumda dikkat edilmesi gereken husus üst yaş sınırıdır. EKPSS veya Kura başvurusu sırasında 65 yaşını doldurmuş olanlar, başvuru yapamazlar. 65 yaşı doldurmadan başvuru yapanların, tercihlerin alındığı son gün itibarı ile 65 yaşını doldurmamış olmaları gerekir.

Emeklilik aylığı alırken atananların, atandıkları kuruma işe başladıklarında emeklilikten aldıkları aylık kesilir.

Emekli olan engellilerin tercih yaparken çok dikkatli olmaları gerekir. Her tercih kılavuzunda bu konuya dikkat çekilmektedir. 2021 Aralık ayında yayınlanan EKPSS ve Kura Tercih Kılavuzunda “5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi hükmüne göre herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan tekrar atanamayacakları öngörüldüğünden, bu niteliği haiz adayların tercihleri arasında bahsi geçen kurumlara yer vermemesi gerekmektedir. Bu durumda olanların yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.” İfadeleri yer almaktadır.

Bakınız: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/EKPSS/TERCIH/kilavuz13012021.pdf

Ancak; fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklara ait kadrolarda tercih yapabileceklerdir.

Örneğin; emekli engelli bir memur, Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastane için, sağlık memuru olarak tercih yapamayacak ancak bir belediyeden şartlarına uygun tercihi yapabilecektir.

Engelli Bağ-Kur ya da işçi emeklileri için yukarıdaki ayrım yoktur.

Malulen emekli olanlar EKPSS veya kuraya katılabilirler mi?

Malulen emekli olanlar EKPSS ya da kuraya katılabilirler. Bu kişiler tercihleri sonucunda atanırlarsa, doğrudan SGK’ya başvuru yaparak maluliyetlerinin iptalini talep etmeliler. SGK, kişiyi bir hastaneye sevk eder ve kişi hastanede çalışma gücü kaybı yönünden incelenir. Hastane tarafından hazırlanan rapor SGK’ya gönderilir. SGK Sağlık Kurulunca, kişinin çalışma gücü kaybı %60’ın altına tespit edilip “çalışabilir” ibareli karar verilmesi halinde; kişinin malullük maaşı kesilir. Kişi, atama ile ilgili işlemlerine devam eder. Bu işlemlerin zaman alacağı bilinmelidir. Bu durumda olanların atandıkları kurumlara, SGK’ya maluliyet iptali ile ilgili başvuru yaptıklarını ve sonucu beklediklerini bildirmeleri gerekir ki Kurum, atama ile ilgili sürecin devam ettirebilsin.

Vazife malulü olanların özel sektörde çalışmaları

Vazife malûllüğü aylığı almakta olanlar, aylıkları kesilmeksizin, iş verinin “malullüğünün görevini yapmasına engel teşkil etmeyeceğine dair sağlık raporu” istemesi halinde bu raporu sunması gerekir. İşverenin onayı ile vazife malulü olanlar; özel sektörde çalışırlar.

Adi malul olarak emekliye sevk edilen kişinin memur olarak atanıp atanmayacağı hakkında

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 98 inci maddesinde "Emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylığı alanların? kurumlarda emeklilik hakkı tanınan vazifelere tayin edilebilmeleri için tayin edilecekleri vazifelere ait yaş hadlerini doldurmamış olmaları ve malullerin, malullüklerinin bu vazifeleri yapmağa mani olmadığının sağlık kurulunca tasdik edilecek raporla belirtilmesi şarttır." hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, atanılacak kurumların takdiri olması şartı ile atanılacak vazifeye ait yaş haddini doldurmamış olmak ve malullüğün, atanılacak vazifeyi yapmağa mani olmadığının sağlık kurulunca tasdik edilecek raporla belirtilmesi halinde, memuriyete atanma için aranan diğer şartların da sağlanması durumunda sınav şartı aranmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına atamaları yapılabilir.

Bakınız: Devlet Personel Başkanlığı görüşler (görüş tarih ve sayısı: 23/03/2017-1724) https://pdb.samsun.edu.tr/dpb/  “EMEKLİLERİN YENİDEN İSTİHDAMI” başlığı

https://cdn.bartin.edu.tr/personel/ae8f57c8ad4254b5019c6fb31b079871/5_ywwknif.pdf

İlgili mevzuat:

Devlet Memurları Kanunu? "Emeklilerin yeniden hizmete alınması" başlıklı 93 üncü maddesinde; "T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa alınabilirler."

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu geçici 4 üncü maddesinde "Bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde? iştirakçi iken, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun (Emekli Sandığı Kanunu) hükümlerine tabi olarak çalışmış olup bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. Bu fıkra kapsamına girenlerden 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesi kapsamında bulunanların emekli kesenekleri ile kurum karşılıklarının hesabında, işgal ettikleri kadrolar için ilgili mevzuatında belirlenen unsurlar esas alınır." hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 98 inci maddesinde "Emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylığı alanların? kurumlarda emeklilik hakkı tanınan vazifelere tayin edilebilmeleri için tayin edilecekleri vazifelere ait yaş hadlerini doldurmamış olmaları ve malullerin, malullüklerinin bu vazifeleri yapmağa mani olmadığının sağlık kurulunca tasdik edilecek raporla belirtilmesi şarttır." hükmü yer almaktadır.

 

 

Engelsizkariyer.com için hazırlayan: Ayşe Sarı |SAHİMSEN Engelliler Komisyon Başkanı

Engelsizkariyer.com’u kaynak göstermeden kopyalanması yasaktır. Copyright © 2022 Tüm Hakları Saklıdır.

Alt Logolar
Sosyal Medya’da takip edin!
App Store Google Play
Copyright © 2005 - ∞ Engelsizkariyer.com - Her hakkı saklıdır.
EngelsizKariyer.com, sosyal girişimcilik markası olarak EK EĞİTİM İNSAN KAYNAKLARI VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.' ye ait bir sitedir.
Engelsizkariyer.com Logo
z