Ağır Engelli Çocuğu Olan Annelere Erken Emeklilik Hakkı

Giriş:  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre (28’inci madde) ağır engelli çocuğu olan kadın çalışanların erken emeklilik hakkından yararlanmaları için çocuğun “bakıma muhtaç derecede ağır engelli” olması gerektiğinden çocuğun engellilik raporunda ya da özel gereksinim değerlendirme raporunda “ağır engellilik” ya da ağır engelliliğin karşılığı olan ifadelere bakmak gerekir.

Bireyin ağır engelli olup olmadığının tespitinin yapıldığı, 30.03.2013 tarihli Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik 20 Şubat 2019 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.  20 Şubat 2019 tarihinde 18 yaş üzeri bireyler için “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” ve 18 yaş altındaki çocuklar için “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” (ÇÖZGER) yürürlüğe girmiştir. Eski Yönetmeliğe gire alınan raporların süresi içinde geçerli olduğunu, rapor “sürekli” ise değiştirilmesine gerek olmadığını belirtmek isteriz. 18 yaş altındaki çocukların eski Yönetmeliğe göre alınmış engelli sağlık kurul raporları ömür boyu geçerlidir. ÇÖZGER olarak değişmesi gerekmez.

“Ağır engellilik” ifadesi, her iki yeni Yönetmelikten kaldırılmıştır. Erişkinler yani 18 yaşını dolduran bireyler için ağır engelliliğin karşılığı, Yönetmelikte de ifade edildiği gibi “tam bağımlı” ifadesidir.

ÇÖZGER’e göre çocukların engellilik değerlendirmesi değil, özel gereksinimleri değerlendirilir. ÇÖZGER Yönetmelik eklerinde, hakların kullanımında göz önüne alınacak tablo yayınlanmıştır. Bu tabloya göre ağır engelliğin karşılığı olan ifadeler şunlardır:

5. Kategori: Çok ileri düzeyde özel gereksinim var: %70-79

6. Kategori: Belirgin düzeyde özel gereksinim var (BÖGV): %80-89

7. Kategori: Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV): %90-99

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, çocuğun durumu SGK Sağlık Kurulunca incelenir ve karara bağlanır.

Daha anlaşılır olması için soru-yanıt şeklinde düzenlenmiştir.

Soru: Engelli çocuğu olan annelere verilen erken emeklilik hakkının dayandığı Yasa hangisidir?

Yanıt: Bakıma muhtaç çocuğu olan annelere erken emeklilik hakkı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları” başlıklı 28. Maddesi ile sağlanmıştır. Dilekçelerinizde yazacağınız hali şu şekildedir: 5510 sayılı Yasa 28. Madde (Ek fıkra: 17.4.2008-5754/16 md.): Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir.

5510 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 sonrası prim ödeme gün sayılarının veya çalışılan sürenin dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir. Bu süre için önemli olan engelli çocuğun bakıma muhtaçlık halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasında geçen sürelerin ve bu süre içinde çocuğun yaşadığının tespitidir.

1 Ekim 2008 öncesi bakıma muhtaç çocuğu olup çalışanların bu tarihten önceki süreleri erken emeklilik için değerlendirilmez.

Soru: Engelli çocukların başka birinin bakımına muhtaç olup olmadığı hangi Yönetmelik ile değerlendirilir?

Yanıt: Hak sahibi çocuklarının maluliyet ve başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engellilik durumlarının tespitine ve bu tespitlerde esas alınacak sağlık kurulu raporlarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelik, Maluliyet ve Çalışma Gücü Kaybı Tespiti İşlemleri Yönetmeliğidir. Bu Yönetmelik, 28.09.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğe göre “başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuk”; 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte tanımlanan “Çok ileri düzeyde ÖGV”, “Belirgin ÖGV” ve “Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)” ile 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte tanımlanan “Tam bağımlı engelli birey” durumunu” ifade etmektedir.

Bakınız: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210928-4.htm

Soru: Annelere verilen bu haktan hangi çalışanlar yararlanır?

Yanıt: Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan annelerin yararlandığı bu haktan; Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı, Tarım İşçileri ve İsteğe Bağlı Sigortalı olan anneler yararlanır.

Soru: %90 ağır engelli çocuğum 1999 doğumlu. Henüz erken emeklilik başvurusu yapmadım. Müracaat zamanı önemli midir ve başvuruyu nasıl yaparım?

Yanıt: Erken emeklilik için müracaat; çalışırken ya da emeklilik işlemleri sırasında yapılabilir. Ancak en iyisi mümkün olan en kısa zamanda bu işlemi yaptırmaktır. Müracaat için kadın çalışan çalıştığı kuruma dilekçe ile başvuru yapabilir. Kurum, çalışanın “çalışma belgelerini” dilekçeye ilave ederek SGK’ya gönderir. Kadın çalışan, isterse çalışma belgelerini kurumundan ya da e-devlet sayfasından alarak; doğrudan SGK’ya başvurabilir. İsteğe bağlı sigortalı olanlar SGK’ya doğrudan başvuru yapacaklardır.

Soru: Başvuru yapılırken, çocuk için yeniden rapor istenir mi?

Yanıt: Engelli sağlık raporu vermeye yetkili bir hastaneden alınmış ve süresi içinde geçerli olması şartı ile başvuruda yeniden rapor istenmez. 17 Eylül 2015 tarihli SGK’ nın Genelgesine (2015/23 sayılı) göre sizden yeni rapor istenmeyecek, mevcut raporla (raporunuz süre yönünden geçerli ise) başvurunuz işleme alınacaktır.

SGK’nın yeni rapor yerine, mevcut-süresi içinde geçerli-raporla başvuru yapabileceğinize dair Genelge için bakınız: Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi, 17 Eylül 2015 (2015/23 sayılı) http://www.vergiburosu.com/wp-content/uploads/2015/09/calisma+gucu+kaybi.pdf

SORU: 1986 yılında işe girdim. Kızım 1990 yılında doğdu. Erken emeklilik hakkından yararlanmak için başvursam, kaç yıl kazanımım olur?

YANIT: 5510 sayılı Kanun, 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girmiş, annelere erken emeklilik hükümleri de bu tarihten itibaren geçerlidir. Dolayısıyla, işe giriş tarihinize ve kızınızın doğum tarihine bakılmaksızın, 1 Ekim 2008 sonrası olan çalışmalarınız dikkate alınacaktır. Buna göre SGK Sağlık Kurulu tarafından kızının “tıbben başka birinin bakımına muhtaç derecede ağır engelli’’ olarak kabulü halinde; 1 Ekim 2008 sonrası çalışılan süre göz önüne alındığında bu tarih sonrası çalışılan sürelerin dörtte biri kadar süre çalışılan süreye ilave edilir ve bu süre emekliliğe kalan süreden düşürülür.

Soru: Kızım 2007 doğumludur. Erken emeklilik için müracaatım kabul oldu. Ancak ben 2008-2010 yılları arasında çalışmadım. Bu 2 yıllık çalışmadığım süre için hak kaybım olur mu?

Yanıt: Bu 2 yıllık süre, emekliliğiniz için değerlendirilmeyecektir. Erken emeklilik hakkının kullanımı kadın çalışanın çalıştığı süreler için geçerlidir. İşten ayrılanlar ya da prim ödemeyi bırakanlar bu tarihten itibaren erken emeklilik hakkından yararlanamazlar. İşe başlayıp prim ödemeye başlayanlar, bu tarihinden itibaren tekrar erken emeklilik hakkından yararlanmaya başlarlar. Yeniden çalışılmaya başlandığında, engelli çocuğun durumunda bir değişiklik yok ise hak devam eder.

Soru: Erken emeklilik hakkından babaların yararlanma durumu var mıdır? Otizmli çocuğu olan babalara erken emeklilik hakkı var diye duymuştuk. Bu doğru mudur?

Yanıt: Erken emeklilik hakkından bakıma muhtaç çocuğu olan babalar yararlanamaz. Erken emeklilik hakkı sadece bakıma muhtaç çocuk için kullanılır. Bakıma muhtaç eş, anne, baba, kardeş için kullanılamaz. Otizmli çocuk babalarına 5 yıl erken emeklilik 2013 Otizm Eylem Planında yer almıştır. Otizm Eylem Planı, TBMM tarafından Aralık 2017’ de kabul edilmiş, ilgili STK’lar, Planda yer alan konularda çalışmaya başlamışlardır. Otizm ile ilgili TBMM’de kurulan Araştırma Komisyonu Raporunda da yer alan “Ağır engelli çocuğu olan babaların erken emeklilik hakkı”için, annelerin erken emekliliğinde olduğu gibi; 5510 sayılı Yasa’nın 28’inci maddesinde bir düzenleme gerekmektedir.

Bu düzenleme geldiğinde, anne ve baba çalışıyor ise sadece annenin ya da sadece babanın bu haktan yararlanması mümkün olacaktır, düşüncesindeyiz.

Soru: Evlatlık aldığım çocuğumun ağır engelli raporu var. Erken emeklilik hakkından yararlanabilir miyim?

Yanıt: Evet. Evlatlık alınan çocuk hakkında, SGK tarafından “bakıma muhtaç derecede ağır engelli olduğu”na karar verildi ise; çocuğun evlatlık alındığı tarihten itibaren geçerli olmak şartı ile anne, erken emeklilik hakkından yararlanır.

Soru: Ağır engelli çocuğum için erken emeklilik müracaatım 2 yıl önce kabul edildi. Çocuğumun yenilenen sağlık raporunda hem engel oranı düşmüş hem de hafif engelli olarak değerlendirilmiştir. Bu durumda erken emeklilik hakkımı kaybeder miyim?

Yanıt: Çocuğunuzun “ağır engelli” olarak yaşadığı süre boyunca erken emeklilik hakkından yararlanırsınız. Yeni aldığınız raporun tarihi itibarı ile SGK ya bildirmeniz halinde bu hak sona erer. Bildirim sorumluluğu size aittir. SGK’nın, engellilik sağlık kurul raporlarının ve ÇÖZGER raporlarının kayıt edildiği Sağlık Bakanlığının elektronik veri sistemini görmesi mümkün olduğundan, Kurumun, çocuğunuzun ağır engellilik durumunun ortadan kalktığını tespit edeceği bilinmelidir.

Soru: Erken emeklilik hakkı aldığım oğlumu geçen ay bakım evine vermek zorunda kaldım. Bu durumda erken emeklilik hakkım devam eder mi?

Yanıt: Engelli çocuğunu yatılı kuruma verenler çocuğunu yatılı kuruma teslim ettikleri tarihten itibaren erken emeklilik hakkından yararlanamazlar. Erken emeklilik hakkından yararlanan anneler, engelli çocuğunun geçici (45 güne dek olan misafir olarak kalması dışında-açıklamayı okuyunuz-) ya da kalıcı olarak bakım evinde kalacağını SGK ya bildirmek zorundadırlar. Çocuğun bakım evine verildiği tarih itibarı ile erken emeklilik hakkından yararlanma sona erer. Bu durum, yararlanılmış yani kazanılmış süreleri kaybettirmez. Çocuklarını bakım evinden çıkartıp yanlarına tekrar aldıklarında durumu SGK ya bildirdikleri takdirde erken emeklilik hakkından yararlanmaya o tarihten itibaren başlarlar.

Açıklama: Tüm bu bilgilerden farklı olarak şunu da belirtmek gerekir. Özel nedenlerden dolayı çocuğunu (Örneğin; annenin hastanede yatması gibi), 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Yasası’ndan doğan hak ile bir bakım kurumuna misafir olarak (45 güne dek) yerleştirenlerin, haklarının korunması gerektiğini düşünmekteyiz. Çocuğunu “misafir” statüsünde bakım kurumuna yerleştiren annelerin, herhangi bir hak kaybı durumunda, kendi haklarının korunması için SGK’ya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına dilekçe ile başvurmalarını/karara yazılı itiraz etmelerini öneririz.

Soru: Erken emeklilik hakkından yararlandığım kızım çalışmaya başladı. Bu durumda erken emeklilikten yararlanma sürem biter mi?

Yanıt: Bugün bakıma muhtaç derecede ağır engelli olanlar da istihdam edilmektedirler. Çalışan çocuğun bakımı devam edeceğinden anne, erken emeklilik hakkından yararlanmaya devam eder. Ancak SGK, kızınız hakkında yeniden değerlendirme isteyebilir.

Soru: Çocuğum özel eğitim alıyor. Aynı zamanda evde bakım aylığı alıyorum. Erken emeklilik hakkından yararlanabilir miyim?

Yanıt: Çocuğun özel eğitim alması annenin erken emeklilik hakkından yararlanmasına engel değildir. Evde bakım aylığı alınıyor olması da erken emeklilik hakkından yararlanmaya engel olmayacaktır.

Soru: İki engelli çocuğum var. Bu durumda her iki çocuğum için erken emeklilik hakkından yararlanabilir miyim?

Yanıt: Birden fazla engelli çocuğu olanlar; her çocuk için SGK ya müracaat etmelidir. SGK her çocuğun bakıma muhtaçlığının tespitini yapar. Ancak sadece biri üzerinden erken emeklilik hakkından yararlanılır. SGK’nın her bir çocuk için işlem yapmasının nedeni; erken emeklilik hakkından yararlanılan çocuğun bakıma muhtaçlığının ortadan kalkması halinde bu hakkın diğer çocuk üzerinden (şartları sağlarsa) devamının mümkün olabileceğidir.

Soru: Eşimden boşandım ve erken emeklilik hakkından yararlanıyordum. Çocuğumun velayetini almadım ama çocuğuma ben bakıyorum. Bu durumda erken emeklilik hakkım devam eder?

Yanıt: Anne baba boşandığında eğer velayet anne üzerinde kalırsa çalışan anne erken emeklilik hakkından yararlanmaya devam eder. Ancak velayet babada kalırsa annenin yararlandığı erken emeklilik süresi mahkeme kararının çıktığı gün sona erer. O tarihe kadar geçen süreler için anne erken emeklilik hakkından yararlanmış olur. Mevcut uygulama bu şekildedir. Velayet babada ise çocuğun anne tarafından bakıldığının ispatı gerekecektir. Bu durumun nasıl ispat edileceği hakkında SGK’dan bilgi alınız.

Soru: Oğlum 18 yaşını doldurduğunda vasiliğini almıştım. Vasilik kararı alınmış olması erken emekliliğimi sağlar mı?

Yanıt: Hayır, vasilik kararı tek başına, erken emeklilikten yararlanmayı sağlamaz. Vasilik kararı, SGK’nın kararı ile ilgili değildir. Ancak SGK, varsa vasilik belgesini görmek isteyebilir. SGK’nın belgeyi görmek istemesi, mutlaka vasilik almanızı gerektirmez. Mahkemenin vasi kararı almasında göz önüne bulundurduğu kriterler ile SGK’nın çocuğu değerlendirdiği kriterler farklıdır. SGK’nın değerlendirme kriterleri, Maluliyet ve Çalışma Gücü Kaybı Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinin Ek-1 Hastalık Listesinde yer alır.

Öte yandan, çocuğu adına vasilik almış olanlar, başvuru belgelerine vasiliğe dair mahkeme kararını ilave edebilirler.

Soru: 2009 doğumlu oğlum %99 ağır engelli (SP) idi. Oğlumu 2015 yılında kaybettim. Yaşadığı süre içinde erken emeklilik için başvuru yapmamıştım. Erken emeklilik hakkımı alabilir miyim?

Yanıt: Evet. Çocuğunuzun yaşadığı süreler için erken emeklilik hakkını talep edebilirsiniz. Bakıma muhtaç çocuğun vefatı halinde erken emeklilik hakkından yararlanma süresi sona erer. Vefat tarihine dek SGK ya erken emeklilik hakkı için müracaat etmemiş olanlar bu tarihten sonra da SGK ya müracaat ederek çocuğunun yaşadığı süre içinde bakıma muhtaç olduğu süreler için erken emeklilik hakkından yararlanmayı talep edebilirler.

Soru: Erken emeklilik hakkından yararlandığım oğlum, 18 yaşını doldurdu ve SGK oğlumu benim üzerimden sağlık yardımını kesti. Bu durumda ne yapmalıyım?

Yanıt: Erken emeklilik için başvurusu kabul edilmiş annenin engelli çocuğu erkek ise 18 yaşını doldurduğunda sağlık yardımı kesilmeden devam eder. Eğer kesildi ise, erken emeklilik hakkından yararlandığınıza dair SGK’ nın bildirim yazısını ve engelli raporunu tekrar SGK ya vererek, maluliyet tespiti isteyebilir, çocuğunuzun yeniden üzerinize alınmasını sağlayabilirsiniz. Annenin erken emeklilik müracaatı nedeniyle engelli çocuğa ait bilgiler yani engelli çocuğun bakıma muhtaç olduğu SGK kayıtlarında yer almaktadır.

Soru: Erken emeklilik için müracaat ettiğimde engelli sağlık raporunun aslını istediler. Elimde bir tane asıl raporu olduğunu söylememe rağmen fotokopiyi işleme almadılar. Bu durumda ne yapabilirim?

Yanıt: 17 Eylül 2015 tarihli SGK’ nın Genelgesine (2015/23 sayılı) göre; söz konusu çocukların maluliyet işlemleri ile ilgili müracaatlarda Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmet sunucularınca düzenlenmiş sağlık kurulu raporunun aslı veya raporu düzenleyen hastane yetkilisince Başhekimlik mührü ve ıslak imza ile aslı gibidir şeklinde onaylanmış fotokopisi değerlendirilmek üzere Kurum sağlık kuruluna gönderilecektir. Bu durumda engelli raporu aldığınız hastaneden “aslı gibidir’’ onaylı fotokopiyi kullanabilirsiniz. Başvuruyu alan yetkili memur, rapor aslı için ısrar ederse yukarıdaki genelgeyi hatırlatınız. 20 Şubat 2019 tarihinden sonra alınmış olan engelli sağlık kurul raporları kişisel e-nabız sistemine kayıt edilmektedir. Sistemden, raporların çıktısı alınabilir. Bunların “aslı gibidir” onayının yapılmasına gerek yoktur.

Genelge için bakınız: Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi, 17 Eylül 2015 (2015/23 sayılı) http://www.vergiburosu.com/wp-content/uploads/2015/09/calisma+gucu+kaybi.pdf

Soru: Erken emeklilik müracaatım SGK tarafından kabul edilmedi. Karara itiraz hakkım var mıdır ve itiraz süresi ne kadardır?

Yanıt: SGK Sağlık Kurulunca verilen kararlara itiraz edilebilir. Bu itirazlar Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunda değerlendirilir. Daha önceden 6 ay ile sınırlandırılan itiraz süresi artık süre şartı aranmaksızın istendiği zaman yapılabilir.

Soru: Erken emeklilik müracaatı için engelli sağlık raporunun 3. Basamak -üniversite hastanesi-nden alınma şartı var mıdır?

Yanıt: Engelli sağlık raporu Devlet Hastanesinden alınmış olsa dahi SGK tarafından işleme alınmak zorundadır (2015/23 sayılı Genelge). Rapor alınan hastanenin Sağlık Bakanlığı tarafından engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili saydığı hastanelerden alınması gerekir. Üniversite hastanesi olması zorunluluğu yoktur.

Soru: 30 yıl üzerinden emekli olacağım. Çocuğumdan dolayı 2 yıllık süre çalıştığım süreye ilave edilecek. Bu durumda, emeklilik ikramiyesini ve emekli aylığını 32 yıl üzerinden alabilmem mümkün olacak mı?

Yanıt: Bu zamana dek emekli olmuş olanlardan da teyit edildiği üzere 32 yıl üzerinden işlem yapılacaktır.

Soru: 20 yıllık röntgen teknisyeniyim. Çocuğum için 2 yıllık süre, çalıştığım süreye ilave edildi. Bu durumda ilave edilen 2 yıl için de yıpranma payı alabilecek miyim?

Yanıt: Hayır, yıpranma payı hesabında aktif çalışılan süre dikkate alınacak, annelerin erken emekliliği için ilave edilen süreler yıpranma payının hesabında dikkate alınmayacaktır.

Soru: Röntgen teknisyeni olarak yıpranma payı hakkım var. Çocuğum ağır engelli olduğundan erken emeklilik hakkından yararlanmak istediğimde, kurumum bana “her ikisini birlikte hak edemezsiniz, birinden birini seçmek zorundasınız” dedi. Bu durumda ne yapabilirim?

Yanıt: Yıpranma payı ve erken emeklilik hakkı, Kanun’un farklı maddelerinde verilen haklardır. Dolayısıyla birinden birini seçmek zorunda değilsiniz. Her iki hakkı kullanabileceksiniz. Eğer kurum size bu yönde bir karara varmanızı söylerse, itiraz ediniz ve erken emeklilik talep dilekçenizi işleme koymalarını, kararın kurum tarafından değil SGK tarafından verilmesi gerektiğini belirtin. Mümkün ise kurumunuzdan bu kararı yazılı olarak vermelerini isteyiniz. Bu yazı ile ister CİMER’e, ister doğrudan SGK’ya başvuru yaparak, görüş isteyiniz ve her iki hakkı kullanmayı talep ediniz. Olumsuz yanıt alırsanız Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuru yapabilirsiniz.

 

Dilekçe Örneği

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ..........(bulunduğunuz il)

Kurumunuza bağlı sigortalılık kaydım ………sigorta sicil numarası ile ……… yılından bu yana devam etmektedir. Bakmakla yükümlü olduğum kızım-oğlum %.... oranında engelli olup sürekli bakıma muhtaç durumda ağır engellidir. Bu durum, ekte sunduğum …… Hastanesi’nin ……. tarihli ve ….rapor numaralı Engelli Sağlık Kurulu raporu/ÇÖZGER ile tespit edilmiştir.

5510 sayılı Yasa’nın 28’inci maddesinde (Ek fıkra: 17.4.2008-5754/16 md.) “emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir.” hükmü yer almaktadır.

İlgili Yasa maddesinin tarafıma uygulanarak…Dikkat: aşağıdaki açıklama kısmına bakınız)…. tarihten itibaren, geçen prim ödeme günlerimin ¼ oranındaki günlerin, prim ödeme günlerime eklenmesi ve eklenen bu sürelerin emeklilik yaş haddimden indirilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederim.     

 

(İmza-Tarih)

 

Ad Soyadı:

TC No:

Ev Adresi:

İş Adresi:

Telefon:

Sigortalılık numarası:

Ek 1: Engelli Sağlık Kurul Raporu (birden fazla rapor varsa ilave ediniz)

Ek 2: Kimlik fotokopileri (anne ve çocuk)

Ek 3: Çalışma belgeleri

Açıklama: 01.10.2008 tarihi öncesi engellilik durumu tespit edilmiş ise; “Yasa’nın yürürlüğe girmesinden sonra” yazınız.

01.10.2008 sonrasında doğuştan engelli ise; “çocuğumun doğum tarihinden itibaren” yazınız.

01.10.2022 tarihi sonrası doğumdan sonra herhangi bir tarihte engelli hale geldi ise; “çocuğumun teşhisinin/engelliliğinin tespit edildiği”…şeklinde yazınız.

Dilekçede belirtilen tarihin, SGK’ya sunulan tıbbi belgelerle kanıtlanmış olması gerekir. Engelliliğin teşhis edildiği varsa genetik raporu, MR raporu, tomografi raporu, ultrason sonucu ve diğer tetkiklerin aslı belgesi verilmelidir.

Herhangi bir ilçede yaşıyorsanız dilekçenizi, ilçedeki “sosyal güvenlik merkezi”ne hitaben yazıp yazamayacağınız hakkında bilgi alınız.

 

Engelsizkariyer.com için hazırlayan: Ayşe Sarı | SAHİMSEN Engelliler Komisyon Başkanı

Engelsizkariyer.com’u kaynak göstermeden kopyalanması yasaktır. Copyright © 2022 Tüm Hakları Saklıdır.

 

Alt Logolar
Sosyal Medya’da takip edin!
App Store Google Play
Copyright © 2005 - ∞ Engelsizkariyer.com - Her hakkı saklıdır.
EngelsizKariyer.com, sosyal girişimcilik markası olarak EK EĞİTİM İNSAN KAYNAKLARI VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.' ye ait bir sitedir.
Engelsizkariyer.com Logo
z