Engelsiz Kariyer Logo  
Türkiye'de Engelli İstihdamında Kota Uygulaması

Engellilerin istihdam hakkından yararlanmaları için, yetkili hastaneden alınmış %40 ve üzerinde engelli raporuna sahip olmaları gerekir.

Devlet Memuru Kanunda Kota İle İlgili Hükümler

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesinin birinci fıkrasında; “Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır” hükmü yer almaktadır.

İş Kanununda Kota İle İlgili Hükümler

Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu Madde 30: İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya Askerlik Kanunu veya Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken Terörle Mücadele Kanununun 21. maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.

Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür.

İşyerinin işçisi iken engelli hâle gelenlere öncelik tanınır.

İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığı ile sağlarlar.

Yer altı ve su altı işlerinde engelli işçi çalıştırılamaz ve yukarıdaki hükümler uyarınca işyerlerindeki işçi sayısının tespitinde yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar hesaba katılmaz.

Özel Güvenlik Hizmetlerinde Engelli İstihdamı:

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin “Sakat ve Eski Hükümlü Çalıştırma” başlığı 47.  Maddesine göre; özel güvenlik birimlerinde ve özel güvenlik şirketlerinde, 10.6.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi gereğince çalıştırılacak sakat ve eski hükümlü sayısının belirlenmesinde özel güvenlik görevlileri hesaba dâhil edilmez.

İşçi olarak çalışmak isteyenler:

4857 sayılı İş Yasası'na tabi olarak 50 kişi ve üzerinde işçi çalıştıran özel işyerleri yüzde 3 ve kamuya ait işyerleri yüzde 4 oranında engelli istihdam etmekle yükümlüdür (Md. 30).

854 sayılı Deniz İş Yasası'na tabi olarak işçi çalıştıran işyerleri de İş Yasası'ndaki kota uygulamasına uymakla yükümlüdür.

Özel işyerleri için bu kotadan yararlanmak isteyenlerin İŞKUR'a kayıtlı olması gerekmektedir.

Kamu işyerleri için merkezi sınavlar yapılmaktadır. Bu sınavlar ÖSYM tarafından gazetelere ve televizyonlara ilan verilmek suretiyle duyurulmaktadır. Engelliler için özel düzenlemelerin yapıldığı bu sınavlara katılarak başarılı olmak gerekmektedir.

Memur olarak çalışmak isteyenlerde bulunması gereken şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Yasasına tabi olan kamu işyerlerinde de yüzde 3 oranında engelli istihdamı zorunlu tutulmuştur (Md. 53).

Devlet memurları için ilgili kuruluşlar kendi bünyelerinde sınav açmaktadır. Bu sınavlar yazılı ve/veya sözlü olabilmektedir.

Devlet memurluğuna alınacaklarda aranan şartlar şunlardır:

a) Genel şartlar:                                                

1) Türk vatandaşı olmak,                                                  

2) Memuriyete girişte en az 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 40. maddesinde belirtilen yaşta olmak (en az 18 yaşında, meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşında),

3) Aynı Kanunun değişik 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,                                    

5) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,        

6) Yetkili hastanelerden alınmış Sağlık Kurulu Raporu bulunmak.

b) Özel şartlar:                                                           

1) Hizmet göreceği sınıf için 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının değişik 36. ve 41. maddelerinde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,

2) Kurumların özel yasa veya diğer mevzuatında belirtilen koşullara sahip bulunmak, gereklidir.   

EKPSS veya Kura sonucu atanacakların sağlık raporunun niteliği nasıl olmalıdır?

Atanma şartlarından biri de kişinin “çalışabilir” olmasıdır. Buna yönelik engelli sağlık raporunuzda çalışabilir ibaresi olmalıdır. Yani “çalışabilir” ya da “istihdam” ibareleri bulunmalı. Bununla birlikte kurumlar “çalıştırılamayacağı işler ile ilgili ifadeleri isteyebilir.

Raporda kişinin “çalıştırılamayacağı iş alanlarının” yazılması da gerekir. 

Buna yönelik olarak tercih kılavuzunda yer alan ifadeler şunlardır: “İlgili kamu kurum ve kuruluşları gerek görülmesi halinde Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik’in 10 uncu maddesi hükmüne göre yerleştirilen engelli adaylardan, atama işlemleri öncesinde çalıştırılamayacağı işlerin niteliği belirtilmeyenler ile sağlık kurulu raporlarında hâsıl olan diğer tereddütleri gidermek amacıyla tekrar sağlık kurulu raporu talep edilebilecektir”. 

Halen sözleşmeli statüde ya da işçi statüsünde çalışanlar engelli memur olarak atanabilirler mi?

Sözleşmeli statüde veya işçi statüsünde çalışanlar EKPSS/Kura yöntemiyle yerleştirildikleri takdirde çalıştıkları özel veya kamu kurumundan istifa edip yerleştikleri kadroya memur statüsünde atanabilirler.

 

İlgili mevzuat:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

854 sayılı Deniz İş Kanunu

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

EKPSS ve Kura Başvuru Kılavuzu

 

Engelsizkariyer.com için hazırlayan: Ayşe Sarı |SAHİMSEN Engelliler Komisyon Başkanı

Engelsizkariyer.com’u kaynak göstermeden kopyalanması yasaktır. Copyright © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.
www.engelsizkariyer.com