Engelsiz Kariyer Logo  
Malullük ve Yaşlılık Aylığı Bağlatma

 

Malulen Emeklilik

Malul sayılma hakkı, 5510 sayılı Yasanın 25. Maddesinde yer almaktadır. Engelli çalışanların sık sorduğu sorulardan biri “engel oranım %60’ın üzerinde, malulen emekli olur muyum” sorusudur. Burada dikkat edilmesi gereken konu; engelli sağlık raporunda verilen oranın SGK tarafından malul sayılma için gerekli olan çalışma gücü kaybı oranı olmadığıdır. Yani her engel oranı %60’ın üzerinde olan kişi, malul sayılmamaktadır.

Maluliyet başvurusunda, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûl sayılır. 

Ancak, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün % 60'ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse, sigortalı bu hastalık veya engelliliği sebebiyle malûllük aylığından yararlanamaz.

Malul kararı verilip malullük aylığı bağlananlar için SGK Sağlık Kurulu, kontrol muayenesi şartı koyabilir.

Kontrol Muayenesi Nedir?

Hakkında malullük kararı verilen, erken emekli olup yaşlılık aylığı bağlanan ya da memurun çocuklarından haklarında malul kararı verilenler için SGK Sağlık Kurulunca, belirli zamanlarda sağlık raporunun yenilenmesi istenebilir. Alınmış olan yeni sağlık raporu ile SGK, yeniden inceleme yapar ve kişi hakkında emekliliğin ya da malullüğün devam edip etmeyeceğine karar verir. Bu duruma, kontrol muayenesi denir. Kişinin kontrole tabi tutulacağı zaman, SGK tarafından kişiye bildirim yapılır. 5510 sayılı Yasanın 94. Maddesinin işaret ettiği Yönetmelik hükümlerine göre (Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliği), kontrol muayenesi ile ilgili hüküm aşağıdadır.

Maluliyet Kararı Sağlık İncelemesi Hangi Yönetmeliğe Göre yapılır?

Kurumlara göre, bireylerin tabi oldukları maluliyet tespit işlemleri değişmektedir. Buna göre;

a) Sigortalıların çalışma gücünün en az %60’ını kaybedip kaybetmediklerinin tespitinde Maluliyet Tespit Yönetmeliği, Ek-1 Hastalık Listesi,

b) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde çalışan askeri ve sivil personel ile askerlik görevi ile yükümlüleri için, 11.11.2016 Tarihli 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği,

c) İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personel için, 4.8.2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği,

ç) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında çalışan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Koruma Güvenlik Görevlileri için belirlenen ve 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen sağlık şartları,

(5) Vazife malullüğü halinde ise, 13/7/1953 tarihli ve 4/1053 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname,

6) Yukardaki kurumların dışındaki kurumlarda çalışan memurlar için Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği; esas alınır.

Malûllük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları

5510 sayılı yasanın 26. Maddesine göre malullük aylığı bağlanması için sigortalının;

a) SGK kararına göre malûl sayılması,

b) En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün prim gününe sahip olması,

c) Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise en az beş yıldan beri sigortalı bulunup toplam 900 gün prim bildirilmiş olması,

c) Malûliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra Kurumdan yazılı istekte bulunması,

hallerinde malûllük aylığı bağlanır.

Ancak, Bağ-Kur çalışanlarının, kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.

Özetle;

1. Maluliyet için aranan şart; çalışma gücü kaybının en az %60 veya üzerinde olmasıdır.

2. Engel oranı ile çalışma gücü kaybı aynı şey değildir. Çalışma gücü kaybının ne kadar olduğuna SGK Sağlık Kurulu karar verir. Bu karar için Maluliyet Tespit Yönetmeliği esastır. Ek 1 Hastalık listesinde mevcut hastalıklara göre değerlendirme yapılır.

3. SGK Sağlık Kurulu, çalışma gücü kaybına karar verirken, hastalığa ilişkin tetkik sonuçlarını, raporları, varsa epikrizleri (asılları üzerinden) inceler.

4. Kendisinin malul durumda olduğunu düşünen çalışan, elindeki mevcut rapor ve belgelerle SGK’ya başvuru yapar. Bir işte memur olarak çalışanlar kurumları aracılığı ile bu başvuruyu yaparlar.

5. TSK, Emniyet çalışanları kendi kurumlarının Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre değerlendirirler.

6. SGK, kendisine gelen başvurularda; mevcut raporları değerlendirerek karar vereceği gibi, kişiyi bir hastaneye de sevk edebilir. Hastane, kişi hakkında rapor düzenler ve bunu SGK’ya gönderir, kişiye vermez.

7. Kişinin hastalık/engel durumu işe girmeden önce varsa ya da kişi bildirmediği halde, SGK Sağlık Kurulu bu durumu tespit emişse, kişi malulen emekli olamaz.

8. Kişinin hakkında malul kararı verilirse; en az 10 yıllık sigortalı olması şartı aranır (900 prim günü), buna ilave olarak en az 1800 prim günü tamamlamış şartını arar.

9. Kişi, başkasının yardımına muhtaç derecede malul kararı alırsa; 10 yıllık sigortalı olma şartı aranmaz, 1800 iş günü maluliyet için yeterli olur.

10. SGK’nın red kararlarına itiraz yolu açıktır. İtirazlar SGK Yüksek Sağlık Kurulunca ele alınır. Karar yine olumsuz ise aynı raporla itiraz edilemez. Yeni bir rapor alınarak yeniden başvuru gerekebilir. Konu hakkında SGK’dan bilgi alınız.

11. Malulen emeklilik hakkından yararlanamayanlar; engel oranları %40 veya üzerinde ise erken emeklilik hakkından yararlanır.

12. Kamu çalışanları malullük başvurularını şahsen ya da kurumları aracılığı ile SGK’ya yaparlar.

13. SSK ve Bağ-Kur çalışanları malullük başvurularını doğrudan SGK’ya yaparlar.

Kaynaklar:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği

 

Engelsizkariyer.com için hazırlayan: Ayşe Sarı |SAHİMSEN Engelliler Komisyon Başkanı

 

Engelsizkariyer.com’u kaynak göstermeden kopyalanması yasaktır. Copyright © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.

 
www.engelsizkariyer.com