A-  A+ A  |  Erişilebilirlik Anasayfam Yap Anasayfam Yap   Favorilerime Ekle Favorilerime Ekle Siteyi Öner Siteyi Öner 
Engellilere kapsayıcı bilişim kampı. Detaylar ve başvuru için hemen tıklayın...
Hızlı İş Ara:         

Engelli Hakları 

Yazdır Arkadaşına Gönder    
Refakat İzni Alım Şartları (Hakkı) 

Refakat izni hakkını;

a) TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvelik Komutalığı muvazzaf çalışanları,

b) Devlet memurları,

c) 657 sayılı Kanununun 4. maddesinin birinci fırkasının (B) bendi kapsamında çalıştırılan sözleşmeli çalışanlar kullanabilmektedir.

İşçiler için İş Kanununda düzenleme yoktur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105. maddesine istinaden Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Refakat iznine ilişkin esaslar” başlıklı 10 uncu maddesine göre; 

1) Memurlara refakat izni verilebilmesi için memurun;

 

· Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,

 

· Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin, ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur. 

2) Refakat izni sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katına kadar uzatılır. 

3)  Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz. 

4) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez. 

5) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır. 

6) Refakat izni kullanılırken memurun aylık ve özlük haklan korunur. 

Devlet Personel Başkanlığının (DPB) refakat iznine yönelik görüşlerine göre;

1. Refakat izninin ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerin tedavi amacıyla hastaneye götürülüp getirilmesi için izin verilmesi hususunu içermediği,

2. Refakat izni verilen personele harcırah ve yolluk verilmesinin mümkün olmadığı,

3. Refakat izninin kişinin tedavisinin evde veya hastanede olması hususlarına bağlı olmadığı,

4. Refakat izninin verilmesine sebep kişinin memuriyet mahalli içinde veya dışında olmasının öneminin bulunmadığı,

5. Refakat izni verilen Devlet memurunun izin süresinin sonunda görevine başlaması gerektiği, kendisine ayrıca bir yol süresinin verilmesinin mümkün olmadığı,

6. Refakat izninin sağlık kurulu raporuna dayalı olması ve raporda, Kanunda öngörülen hususların yer alması gerektiği, bu nitelikte olmayan sağlık kurulu raporlarına dayalı olarak refakat izni verilemeyeceği,

7. Refakat izni verilen memurun izin sebebinin son bulması halinde derhal görevine dönmesi gerektiği,

8. Refakat izninin memurun talebine bağlı olması sebebiyle azami sürelerden daha az verilebileceği (istenirse 3 aydan az olan sürelerde),

9. Altı ay kadar refakat izni kullanan memura aynı hastalığa bağlı olarak yeniden refakat izni verilemeyeceği (aynı hastalığın yol açtığı, ilerlemiş sağlık sorunu da buna dâhildir),

10. Azami süre kadar refakat izni kullanan memura aynı kişinin farklı hastalığına bağlı olarak mevzuatta yer alan diğer şartların yerine getirilmesi halinde yeniden refakat izni verilebileceği,

11. Altı ay kadar refakat izni kullanan Devlet memuruna diğer bir kişi içinde maddede aranılan şartların taşıması halinde refakat izni verilebileceği,

12. Refakat gerektiren kişinin yaşının önemli olmadığı,

13. Sağlık Kurulu raporuna dayalı olarak ve söz konusu raporda Kanunda öngörülen şartların bulunması halinde, her defasında yeni bir rapor alınması koşuluyla refakat izninin 6 aylık sürenin kısım kısım kullandırılabileceği,

14. Sağlık Kurulu raporuna dayalı olarak aynı kişinin aynı hastalık veya kazaya bağlı olarak memuriyet süresi içinde azami 6 ay refakat izni verilebileceği,

15. Devlet memurunun, belirli bir süre geçtikten sonra refakat izni verilmesine konu olan hastanın rahatsızlığının kötüleşmesi sebebiyle tekrar refakat izni verilmesini talep etmesi halinde (6 ayın tamamı kullanılmamışsa) söz konusu personelin uygun sağlık kurulu raporunu tekrar alabileceği (6 ay tamamlanmış ise yeniden izin hakkı yoktur),

16. Tek seferde verilecek refakat izni süresinin üç ayı geçmemesi kaydıyla aynı kişinin aynı vakası sebebiyle verilecek refakat izninin azami süresinin (6 aylık sürenin) kalan kısmının verilmesi gerektiği

17. Sağlık Kurulu raporunda bulunması gereken ifadeler;

a) Refakati gerektiren tıbbî sebepler,

b) Refakat edilmediği takdirde hayatî tehlikesinin bulunduğu,

c) Sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği (refakatli bakıma ihtiyacı vardır),

d) Üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi,

e) Varsa (zorunlu değil) refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler olup, raporunun bahsi geçen hususlardan herhangi birini içermemesi halinde Devlet memuruna refakat izni verilemeyeceği,

18. Aynı kişiyle ilgili olarak öncekinden tamamen bağımsız yeni bir hastalığın veya vakanın ortaya çıkması gerektiği, örneğin; alınan ikinci sağlık kurulu raporunda yeni birtakım hastalıklar yer almış olsa da ilk refakat izninin alınmasına dayanak olan hastalığın devam ettiği görüldüğünde bu rapora dayalı olarak ikinci defa refakat izninin kullandırılmasının mümkün olamayacağı

19. Bakmakla yükümlü olduğu çocuğunun engelli sağlık kurulu raporuna istinaden personele refakat izni verilmesinin mümkün olmadığı,

20. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu (Sosyal Hizmetler Kanunu 2828 sayılı) gereği bakım evinde kalan ve bakım ücretinden yararlanan kişinin refakat ihtiyacı karşılanması sebebiyle bu durumdakilerin memur olan yakınlarının refakat izninden yararlanamayacağı (burada bahsedilen bakım ücreti evde bakım ücreti değil, kuruma ödenen bakım ücretidir),

21. Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda refakatçinin adı ve soyadının yazılmasına gerek olmadığı,

22. Yurt dışından alınan raporun o ülke mevzuatına uygun olup olmadığı ile ilgili ülke mevzuatında hastalık durumunda sağlık kurulu raporu tanzim edilip edilmediği hususlarında dış temsilciliğin onayının alınması gerektiği

23. Refakat izninin haftada bir gün veya ayda dört gün gibi parça parça kullanılmasının mümkün olmadığı,

24. Refakat gerektiren aynı kişi için sadece bir memurun izin kullanabileceği (örneğin; aynı izin sürecinde, refakat gerektiren anne için ayrı/aynı kurumlarda çalışan iki memur kardeşten sadece biri tarafından iznin kullanılabileceği, aynı kişi adına 6 aylık süre için tekrar rapor alımında diğer memur kardeşin kullanabilmesi mümkündür. Burada tek bir rapor için bir memurun izinli olması esastır),

25. Refakat izni verilmesine esas teşkil eden sağlık kurulu raporunun en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai bitimine kadar kuruma intikal ettirilmesi gerektiği,

26. Refakat izni verilmesine esas teşkil eden sağlık kurulu raporunun refakat iznine ilişkin adı geçen Kanun ve Yönetmelik hükmünde yer alan esaslara uygun olup olmadığı hususunun kamu kurum ve kuruluşlarınca ivedilikle incelenmesi gerektiği, söz konusu raporların bahsi geçen hükümlere aykırı olması hâlinde bu durumun memura yazılı olarak bildirilmesi gerektiği; bu bildirim üzerine memurun, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün görevine gelmekle yükümlü olduğu, bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurların izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılması gerektiği,

27. Refakat izninin başlangıç tarihinin sağlık kurulu tarafından verilen raporun tarihinin esas alınarak belirlenmesi gerektiği (bakınız: DPB’nin 03.09.2015/5725 sayılı mütalaası),

28. Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memurun refakat izni kullanamayacağına dair bir sınır getirilmiş olup, hasta olan kişiye bakacak başka yakınların bulunması halinde memura refakat izni verilmeyeceğine dair bir düzenleme adı geçen Kanun ve Yönetmelik hükmünde yer almadığından hasta olan kişiye bakacak başka kardeşlerin veya eşin bulunması halinde de memurun refakat izni kullanmasının mümkün olduğu (bakınız: DPB’nın 03.09.2015/5725 sayılı mütalaası),

29. Refakat izni verilmesine esas teşkil eden sağlık kurulu raporlarının adı geçen Kanun ve Yönetmelik hükmünde yer alan esaslara uygun olması halinde refakat izni verilmesi hususunda kamu kurum ve kuruluşlarının takdir yetkisinin bulunmadığı (bakınız: DPB’nın 03.09.2015/5725 sayılı mütalaası),

30. Devlet memurunun görev yaptığı yerdeki tıbbı yetersizlikler sebebiyle bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavi amacıyla il dışına sevk edilmesi halinde söz konusu kişilere refakat eden Devlet memuruna, 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası ile Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesinde yer alan şartların taşınması ve bu durumun adı geçen Yönetmelik hükmüne uygun olarak alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi halinde adı geçen Kanun hükmü çerçevesinde refakat izni verileceği (Bakınız: DPB’nın 05.03.2013 – 2921 sayılı mütalaası),

31. 657 sayılı Kanunun 105. maddesinin son fıkrasında belirtilen haller dışında Devlet memurunun görev yaptığı yerdeki tıbbı yetersizlikler sebebiyle bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavi amacıyla il dışına sevk edilmesi halinde refakatçi olan Devlet memuruna 5510 sayılı Kanunun 65. maddesine göre gündelik ve yol giderleri ödenmekle birlikte söz konusu durumda olan Devlet memurunun izinli veya görevli sayılacağına ilişkin bir hükmün ne 5510 sayılı Kanunda ne de 657 sayılı Kanunda yer almaması sebebiyle, tedavi amacıyla il dışına sevk edilen bakmakla yükümlü olduğu kişilere refakat eden Devlet memurunun izinli veya görevli sayılmasının mümkün bulunmadığı (Bakınız: DPB’nin 05.03.2013 – 2921 sayılı mütalaası),

32. Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunun SGK ile sözleşmeli olmayan özel bir sağlık hizmeti sunucusundan alınması halinde söz konusu sağlık kurulu raporunun SGK ile sözleşmesi olan sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından onaylanması gerektiğine ilişkin adı geçen Yönetmelikte açık bir hüküm bulunmamakla birlikte, hastalık raporlarının verilmesi ve geçerli sayılmasındaki usullere paralel olarak refakat izni verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunun SGK ile sözleşmeli olmayan özel sağlık hizmeti sunucusundan alınması halinde söz konusu raporun SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunun sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olacağı mütalaa edilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için bakınız: http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/gorus/refakat-izni

Refakat İzni Talebi

Yönetmelik gereği bulunması zorunlu ifadelerin yer alması şartı ile sağlık raporunun alındığı gün çalışılan kurum amirine refakat izni talebini ileten dilekçe ile başvuru yapılır ve aynı gün izin başlar. Bu TSK dâhil tüm kurumlar için geçerlidir. TSK İzin Yönetmeliğinde yapılan düzenleme ile aynı haklardan tüm TSK çalışanları da yararlanmaktadır. 2014 yılında yayınlanan bir yazı ile daha önce refakat izni taleplerinde gerekli olan “Kuvvet Komutanlığı Onayı” zorunluluğu kaldırılmıştır. Refakat raporu usulüne uygun alınmış ise (raporda yazılması gereken ifadeler) ilk amir tarafından onayı yapılabilmektedir.

Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Hastalanması Halinde İzin Durumu

DPB, Devlet memurunun bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yerleşim yerinde bulunan sağlık hizmeti sunucularında yatarak tedavileri sırasında veya yerleşim yeri dışına refakatli sevki durumunda memura izin verilip verilmeyeceği hakkında (13.05.2016- 2961) mütalaa yayınlanmıştır. Buna göre;

1. Devlet memurunun bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetinden yararlanmaları için muayene ve tedavi edildikleri yerleşim yeri dışına sevkinin yapılması halinde söz konusu kişilere refakat eden Devlet memuruna, 657 sayılı Kanunun 105. maddesinin son fıkrası ile Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesinde yer alan şartları taşınması ve bu durumun adı geçen Yönetmelik hükmüne uygun olarak alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi halinde adı geçen Kanun hükmü çerçevesinde refakat izni verileceği,

2. Refakatçi olan Devlet memuruna gündelik ve yol giderleri ödenmekle birlikte, memurun izinli veya görevli sayılacağına ilişkin bir hükmün bulunmaması sebebiyle, muayene ve tedavi edildikleri yerleşim yeri dışına sevk edilen bakmakla yükümlü olduğu kişilere refakat eden Devlet memurunun izinli veya görevli sayılmasının mümkün bulunmadığı,

3. Memura, sadece "refakati uygundur." veya "refakate ihtiyacı vardır" gibi ifadeleri içeren tek hekim veya sağlık kurulu raporlarına istinaden memura refakat sebebiyle izin verilemeyeceği, mütalaa edilmektedir.

Bu nedenle memur, hastanede yatan ya da başka bir yerleşim yerindeki hastaneye sevk edilen bakmakla yükümlü olduğu yakınları adına, sağlık kurulundan refakat raporu (Yönetmeliğe uygun ifadelerle) düzenlenmişse, refakat izni alır. Ancak sağlık kurulundan refakat raporu alınmamışsa; memura bu sürteler için izin verileceğine dair bir hüküm olmadığından memur, bu süreler için mazeret izni talebinde bulunabilir. Senelik iznini kullanmamış olan memurun 10 günlük mazeret izni talep etme hakkı vardır.

Kaynaklar:

Devlet Memurları Kanunu

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

TSK İzin Yönetmeliği

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar

Devlet Personel Başkanlığının refakat izni ile ilgili görüşleri (http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/gorus/refakat-izni Erişim tarihi: 06.09.2018)

 

Engelsizkariyer.com için hazırlayan: Ayşe Sarı |SAHİMSEN Engelliler Komisyon Başkanı

Engelsizkariyer.com’u kaynak göstermeden kopyalanması yasaktır. Copyright © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.

 
yukarıya git
Yukarı


Yukarı Yukarı Site Haritası  |   Hakkımızda  |   Üyelik Avantajları  |   Gizlilik Prensibi  |   Genel Koşullar  |   İletişim  |   Medya
Copyright © 2008 Engelsizkariyer.com - Her hakkı saklıdır.
OPTİMUM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Türkiye İş Kurumu 42 nolu özel İstihdam bürosu lisansı ile faaliyet göstermektedir.
4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu gereğince " İŞ ARAYANLARDAN ÜCRET ALINMAYACAK VE MENFAAT TEMİN EDİLMEYECEKTİR."