A-  A+ A  |  Erişilebilirlik Anasayfam Yap Anasayfam Yap   Favorilerime Ekle Favorilerime Ekle Siteyi Öner Siteyi Öner 
Duyuru: Engelsiz Yaşam Fuarı başlıyor. 1-4 Aralık 2022, İstanbul Fuar Merkezi katılmak ve detaylar için hemen tıklayın!
Hızlı İş Ara:         

Engelli Hakları 

Yazdır Arkadaşına Gönder    
Sağlık Uygulama Tebliğinde Ödeme Kapsamında Olan Bazı Tıbbi Malzemeler Hakkı 

Engelli ve gazilerin her türlü tıbbi malzemelerine SGK’nın ne kadar ödeme yapacağı, hangi şartlarda ödeme yapacağı hususları Sağlık Uygulama Tebliği içinde yer alır. Aşağıda, ödeme kapsamında olan tıbbi malzeme ve tedavilerden birkaç açıklanmıştır. SUT içinde zaman zaman değişiklik olabileceğini dikkate alınırsa; bu bilgilerin de zaman içinde değişebileceği bilinmelidir. Aşağıdaki bilgiler; 09. 03. 2022 tarihi itibarı ile günceldir.

SUT içinde, engelli ve gaziler için malzeme ödenekleri farklıdır. Gaziler için ödenen haller için “özel haller” ifadesi kullanılmıştır.

Yazı içinde geçen “Kurum” ifadesinden “SGK” anlaşılmalıdır.

Burada yer verdiğimiz bilgilerin ayrıntıları ve yer  veremediğimiz tüm ödemeler için bakınız: https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=17229&mevzuatTur=Teblig&mevzuatTertip=5

Açıklama: Evden hastaneye nakilleri güç ve imkansız olanların, evde sağlık hizmeti kapsamında tekerlekli sandalye, hasta alt bezi gibi bazı tıbbi malzemelerin raporlaması yapılmaktadır. Konu hakkında 444 3 833 (evde sağlık hizmeti) numaralı telefondan bilgi alınız. “Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik” kapsamında hizmet veren merkez veya birimler tarafından verilen sağlık hizmetleri için SGK’dan herhangi bir ücret talep edilemez.

Özel haller ne demektir?

3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Kanunun 56. maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malulleri için bedeli Kurumca karşılanacak tıbbi malzemeleri kapsar. Bu kapsamdaki kişilerin EK-3/C-2, EK-3/C-3 ve EK-3/C-4 listelerinde yer alan tıbbi malzemeleri de kullanmaları halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

Tıbbi malzeme ve ilaç alımında ödeme yardımı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında; hanede kişi başına düşen gelir, miktar asgari ücretin üçte birinden az olanlar, bağlı oldukları il/ilçe sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarına başvurarak almış oldukları tıbbi malzemelerin SGK ödemesi dışında kalan miktarını talep edebilirler. Kişiye ödeme yapılıp yapılmayacağı, Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Katılım payı

İlaçlar hakkında katkı payı: Kurumca bedeli karşılanan ilaçlar için Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerden %10, diğer kişilerden %20 oranında katılım payı alınır. Sağlık raporu ile belgelendirilmek koşuluyla Kurumun resmi internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) yayınlanan “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” yer alan hastalıklarda, listede belirtilen ilaçlar için bu maddede belirtilen katılım payları uygulanmaz ve kutu/kalem hesabında dikkate alınmaz. Ayrıntılı bilgi ve devamındaki bilgiler için SUT metnine bakınız.

Tıbbi malzeme katılım payı: Vücut dışı protez ve ortezlerden, görmeye yardımcı tıbbi malzemelerden, ağız protezlerinden (SUT eki “Diş Tedavileri Puan Listesi” nde (EK-2/Ç)’ye bakınız), sağlık raporunda hayati öneme haiz olduğu belirtilmeyen diğer protezler ve ortezlerden, katılım payı alınır. Vücut dışı protez ve ortezlerden, Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için %10, diğer kişiler için %20 oranında katılım payı alınır. Ancak katılım payı tutarı vücut dışı protez veya ortezin alındığı tarihteki brüt asgarî ücretin %75’ini geçemez. %75’lik üst sınırın hesaplanmasında her bir protez ve ortez bağımsız olarak değerlendirilir.

Ağız protezlerine ilişkin katılım payı; Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık kurum veya kuruluşlarınca yapılan ağız protezi katılım payları, sağlık kurum veya kuruluşlarınca kişilerden, Kurumla sözleşmesiz; serbest diş hekimlikleri ile sağlık kurum veya kuruluşlarında yaptırılan ağız protezi katılım payları, Kurumca ödeme aşamasında kişilerden, tahsil edilir.

Kişilerce temin edilen ve katılım payı tahsil edilmesi gereken vücut dışı protez ve ortezler için katılım payı, Kurumca ödeme aşamasında kişilerden tahsil edilir.

Sağlık kurumlarınca temin edilen ve SUT hükümleri gereği katılım payı tahsil edilmesi gereken tıbbi malzemelerin katılım payı tıbbi malzemeyi temin eden sağlık kurumlarınca kişilerden tahsil edilir.

Katılım payı alınmayacak haller: Sağlık raporu ile belgelendirilmesi şartıyla; Kurumca belirlenen SUT Eki “Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı Alınmayacak Kronik Hastalıklar Listesi” nde (EK-1/A) yer alan kronik hastalıklarda, kişilerin bu hastalıkları ile ilgili uzmanlık dalındaki ayaktan muayenelerinde SUT’un 1.8.1 maddesinde tanımlanan katılım payı alınmaz. Ancak; aynı muayenede Kurumca belirlenen katılım payı alınmayacak kronik hastalıklar listesinde yer almayan başka bir tanının da tespit edilmesi ve/veya bu tanıya yönelik tedavinin düzenlenmesi halinde SUT’un 1.8.1 maddesinde tanımlanan katılım payı alınır.

Tıbbi sarf malzemeleri ile SUT’un 1.8.3(1) fıkrasında yer almayan tıbbi malzemelerden katılım payı alınmaz.

Diğer bilgiler için SUT’a bakınız.

Açıklama: Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetlerinde ve yeni doğana verilen sağlık hizmetlerinde SUT’un “1.9.3 - İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri” başlığına göre ilave ücret alınmaz.

Refakatçi giderleri: Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bir kişiyle sınırlı olmak üzere refakatçi giderlerinde; sevki düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunca refakatin tıbben gerekli olduğunun, sevk ile müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusunca refakatçi eşliğinde gelindiğinin ve/veya kalındığının elektronik ortamda veya SUT eki EK-2/F formunda belirtilmiş olması gerekmektedir. %40 ve üzeri engelli kişilerde, organ, doku, kök hücre nakli, uzuv replantasyonu tedavilerinde ve 18 yaşını doldurmamış çocuklar için bir kişi ile sınırlı olmak üzere refakatçi giderlerinin ödenmesinde yukarıda belirtilen koşullar aranmaz.

Açıklama: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda ve Devlet Memurları Kanununda, refakatçi olan çalışanın yol ve hastanedeki tetkik ve tedavi işlemleri sürecinde idari izinli olacağına dair herhangi bir hüküm bulunmadığından ücret ödemesi olsa da çalışanlar, özel olarak izin (mazeret izni, senelik izin, ücretsiz izin, gerekli şartları sağlarlarsa 3+3 ay refakat izni gibi) almak zorundalar. Refakat iznine dair bilgi için sitemizi Engelli Hakları Bölümünde “Refakat İzni Alım Şartları (Hakkı)” başlığına bakınız.

Şahıs ödemesi kapsamında bedeli karşılanan tıbbi malzemelere ilişkin sağlık raporu ve reçeteler: Malzemenin hazır olması halinde sağlık raporu tarihi ile fatura tarihi arasında süre en fazla 2 ay, temin edilen malzemenin ısmarlama olması halinde ise sağlık raporu tarihi ile fatura tarihi arasındaki süre en fazla 4 ay olmalıdır. Ismarlama olarak üretilen protez ve ortezlerde reçete tarihi ile fatura tarihi arasındaki süre dikkate alınmaz. İade kapsamındaki cihazlara ait işlemlerin reçete ve sağlık raporu ile birlikte reçete tarihinden itibaren 10 işgünü içinde SGK ilçe merkezlerine başvurularak başlatılması zorunludur. Kurumca iade alınan cihazların başvuru yapılan sosyal güvenlik il müdürlüğü stoğunda bulunmadığı durumlarda, bu cihazlara ait fatura tarihi ile stok kontrol tarihi arasında en fazla 30 işgünü bulunması halinde Kurumca bedelleri karşılanır.

Sözleşmeler kapsamında bedeli karşılanan tıbbi malzemelere ilişkin sağlık raporu ve reçeteler: Bir defaya mahsus verilen tıbbi malzemeler için; malzemenin hazır veya ısmarlama olduğuna bakılmaksızın sağlık raporu tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde reçetenin düzenlenmesi gerekmekte olup, sağlık raporu ile fatura tarihi arasındaki süre dikkate alınmaz.

Sürekli kullanılan tıbbi malzemelere ilişkin sağlık raporları SUT’ta belirtilen istisnalar hariç olmak üzere en fazla 2 yıl geçerlidir.

Sürekli kullanılan tıbbi malzemelere ilişkin düzenlenen sağlık raporlarına istinaden temin edilen tıbbi malzeme reçeteleri, Kurum kayıtlarında yer alan malzeme bitim tarihinden 15 gün öncesine kadar düzenlenebilir.

SUT’ta belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sürekli kullanılan tıbbi malzemelere ilişkin reçeteler en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda düzenlenir.

SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenir.

Ödeme kapsamındaki bazı malzeme ve tedavi ve işlemler

Kalıtsal hastalıklara yönelik uygulamalar

a) Evlilik öncesi Spinal Müsküler Atrofi (SMA) tarama testi: SMA hastalığının önlenmesine yönelik evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programından yararlanacak yeni evlenecek çiftler, aile hekimliklerine başvurabilir.

b) Kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik IVF (tüp bebek) tedavisi: SUT içinde yer alan şartlar sağlanırsa, hasta çocuk sahibi olup, tedavinin başka tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması ve tıbben zorunlu görülmesi halinde preimplantasyon genetik tanı (PGT) yapılarak uygun kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik giderler SGK tarafından karşılanır. Bilgi için bakınız: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/saglik/saglik_hizmetleri/tup_bebek_tedavisi

c) Sağlam çocuk doğmasına yönelik Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) ve IVF(Tüp bebek) tedavisi:

Mevcut evliliğinde sağlam çocuk sahibi olan çiftler hariç olmak üzere; SUT ekinde belirtilen kalıtsal bir hastalığı olan veya bu hastalık için taşıyıcı olduğu belgelenen evli çiftin PGT yapılarak sağlam çocuk doğmasına yönelik en fazla üç tüp bebek denemesine yönelik sözü edilen giderler SGK tarafından karşılanır. Kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olması ve eşlerden birinin en az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması gerekmektedir. Bakınız: https://www.sma.org.tr/duyuru/529/sgk-geri-odeme-kapsamina-dâhil-edilen-pgt-ile-ilgili-detayli-bilgi

Diğer şartlar için SUT metnine bakınız.

Organ ve doku nakli: Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilere organ veya doku nakline gerek görülmesi halinde, 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun hükümleri dikkate alınmak şartıyla, organ veya doku nakli tedavilerine ilişkin giderler ile verici durumundaki kişinin bu tedaviye ilişkin giderleri SGK  tarafından karşılanır.

SUT ödemeleri 08.02.2022 tarihinde güncellenmiştir. Bakınız: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220208M1-2.pdf

Alüminyum koltuk değneği: Yılda 1 kez yenilenir. Ödeme tutarı 19 TL

Alüminyum kanadyen: 2 yılda bir kez yenilenir. Ödeme tutarı 19 TL

Kısa yürüme ortezi: 2 yılda bir kez yenilenir. Ödeme tutarı 117 TL

Ortopedik bot: 6 ayda bir kez yenilenir. Ödeme tutarı 150 TL

Havalı yatak: 5 yılda bir kez yenilenir. Ödeme tutarı: 255 TL

 

Tekerlekli Sandalyeler

a) Tetraplejik ve paraplejik hastalar için manuel ve akülü tekerlekli sandalye

Tetrapleji veya parapleji tanılı hastalarda manuel tekerlekli sandalye ile akülü tekerlekli sandalyenin aynı anda reçete edildiği durumlarda, her iki malzeme bedeli de SGK tarafından karşılanır.

Not: Tetrapleji: Boyundan aşağısının felç olması.

        Parapleji: Belden aşağısının felç olma durumudur.

b) Özellikli akülü tekerlekli sandalye

SUT Kodu: 100005

Süre: 5 yıl

Özellikler: Baş desteği, elektrikli ayak ve sırt ayarı kontrollü, elektrikle yerden yüksekliği seçilebilen, far sinyal ışıklandırma sistemi takılabilen, paslanmaz çelik metal aksan, patlamayan lastik, dış kullanım için amörtisör sistemi, araba koltuğu veya düz koltuk sistemine sahip, lateral destekler takılabilen, en az 50 ah 12 v akülere sahip, saatte max 10 km/h hız yapabilen, sağa sola dönüş hızlanma kontrol ünitesine sahip, fren mesafesi kullanıcı özelliklerine göre bilgisayarla akülü sandalyeye bağlanabilir 140 kg a kadar hastaları taşıma kapasitesine sahip, şase sistemi çelik olan,

Ödenecek Miktar: 14.000,00 TL

Not: Bu ödeme sadece özel haller içindir. Engelliler ödenek alamaz.

c) Standart akülü tekerlekli sandalye

SUT Kodu: OP1345

Süre: 5 yıl

Özellikler: Elektronik kumandalı, kapalı devre sistemiyle yokuş aşağı bile hızı ve yönü ayarlanabilir, elektronik akü şarj cihazlı, en az 24 ah 12 v 2 adet aküsü olan, suya dirençli, kollukları ve ayaklıkları çıkabilen, 12 derecelik eğimi güvenli olarak çıkabilen, şasesi kalın çelikten üretilmiş, 100 kg a kadar hasta taşıma özelliğine sahip, ağırlığı 60-100 kg arasında olan, iç mekânlar için uygun olan, saatte max 6 km/h hız yapabilen,

Hangi hallerde ödeneceği:

1) Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya engellilik durumunun yanında;

a) El, ön kol ve kolun tek taraflı fonksiyonuna mani olan haller veya,

b) Kalp yetmezliği veya koroner arter hastalıkları veya,

c) Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları;

2) Yukarda sayılan hastalıklar gibi tekerlekli sandalyeyi hareket ettirememesi ya da hareket ettirmesi halinde kişinin sağlığının tehlikeye gireceği durumlarda, bu durumlarının Ortopedi ve Travmatoloji, Beyin Cerrahisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Erişkin veya Çocuk Nöroloji uzman hekimlerinden birinin ve kalp yetmezliği veya koroner arter hastalıkları varsa ayrıca Kardiyoloji uzmanı, adı geçen branşta hekim yoksa Dahiliye uzmanı; kronik obstrüktif akciğer hastalıkları varsa ayrıca Göğüs Hastalıkları uzmanı, adı geçen branşta hekim yoksa Dahiliye uzmanının yer aldığı; mental fonksiyonlar yönünden akülü tekerlekli sandalye kullanıp kullanamayacağı hususunun ayrıca belirtildiği; psikiyatri uzman hekiminin de yer aldığı sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla akülü tekerlekli sandalye Kurumca bedelleri karşılanır.

3) Trafik tescili zorunlu olan ve kullanımı için H sınıfı sürücü belgesi gerektiren motorlu malul arabalarının Kurumca bedelleri karşılanmaz. Ancak, SUT’un yürürlük tarihinden önce Kurumca temin edilmiş motorlu malul arabalarının bakım ve onarım işlemleri SUT hükümleri doğrultusunda yürütülür.

4) İlgili firma tarafından en az 2 (iki) yıl garanti, 10 (on) yıl yedek parça bulunurluk garantisi ve teknik destek taahhütnamesi verilmiş olmalıdır.

5) 16 yaşın üzeri hastalara temin edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır.

11-16 (16 yaş dâhil) yaş arası hastalarda da ev, okul gibi kapalı alanlarda kullanım için yukarıdaki kriterleri sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere pediatrik akülü tekerlekli sandalye bedeli standart akülü tekerlekli sandalye bedeli üzerinden Kurumca karşılanır.

Not: Dikkat! 11-16 yaş için bir kereye mahsus verilen pediatrik tip akülü tekerlekli sandalye sadece kapalı alan (ev, okul) içindir.

Ödenecek Miktar: 3750 TL

Not: Gelişim geriliği olup pediatrik tip akülü sandalye almak zorunda olan erişkinler faturalarında ''standart akülü tekerlekli sandalye kodu olan; SUT Kodu: OP1345 yazılması halinde ödenek alabileceklerdir.

d) Aktif tekerlekli sandalye

SUT Kodu: 100072

Süre: 5 yıl

Özellikler: alüminyum alaşımları, titanyum ve karbon kompozitden üretilen, oturma derinliği, oturma genişliği, sırt yüksekliği ve bacak uzunluğu gibi ölçülere göre kullanıcının ihtiyacı olan aksesuarlarda ilave edilerek üretilmiş, iç ve dış ortamda kullanılabilen, lastiklere 6-8 bar hava basılarak hastanın çok hızlı ve kolay hareket etmesini sağlayabilen,7-12 kg arasında ağırlığı olan,

Ödenecek Miktar: 5.040 TL

Not: Bu malzeme sadece özel hallerde ödenmektedir. Engelliler ödenek alamaz.

e) Standart manuel tekerlekli sandalye

SUT Kodu: OP1342

Süre: 5 yıl

Özellikler: Kollukları çıkabilir, ayaklıkları çıkabilir, katlanabilir, çelik şaseli, 16-22 kg arasında ağırlığı olan, farklı oturma ebatları olan,

Ödenecek Miktar: 550 TL

Hangi hallerde ödeneceği: Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya engellilik durumu olduğu ortopedi ve travmatoloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nöroloji uzman hekimlerinden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelenenlere, bu hekimlerce reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.

f) Hafif manuel tekerlekli sandalye

SUT Kodu: OP1343

Süre: 5 yıl

Özellikler: Alüminyum alaşımları, titanyum ve karbon kompozitden üretilmiş 11-15 kg ağırlığına sahip, baş ve ayak desteği gibi aksesuarlar eklenebilen arka tekerlekleri çıkarılarak katlanabilen, iç ve dış mekânlarda kullanılabilen.

Ödenecek Miktar: 1.320TL

Hangi hallerde ödeneceği: Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya engellilik durumu olduğunun, ayrıca engellilik durumu nedeniyle hafif manuel tekerlekli sandalyeye gereksiniminin bulunduğu ve engellilik durumunun sürekli olduğunun, tekerlekli sandalyeyi hastanın kendisinin kullanabileceğinin, ortopedi ve travmatoloji veya beyin cerrahisi veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya nöroloji uzman hekimlerinden herhangi üç uzman hekimin (Aynı branştan üçünün veya farklı branştan birer kişinin veya bir branştan iki, diğer branştan bir olmak üzere toplam üç uzman hekimin) yer aldığı üçüncü basamak sağlık kurumlarınca düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belgelendirilmesi ve bu hekimlerce reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.

g) Pediatrik tekerlekli sandalye

SUT Kodu: OP1344

Süre: 5 yıl

Özellikler: alüminyum alaşımları, titanyum ve karbon kompozitden üretilen, oturma genişliği 26-38 cm seçilebilen, çocuk hastanın ihtiyaçlarına göre aksesuarlar eklenebilen, ağırlığı 9-12 kg arasında olan, okulda kullanılabilmesi için masa eklenebilen

Ödenecek Miktar: 1.320 TL

Hangi hallerde ödeneceği Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya engellilik durumu olduğunun, ayrıca engellilik durumu nedeniyle pediatrik tekerlekli sandalyeye gereksiniminin bulunduğu ve engellilik durumunun sürekli olduğunun, ortopedi ve travmatoloji veya beyin cerrahisi veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya nöroloji uzman hekimlerinden herhangi üç uzman hekimin (Aynı branştan üçünün veya farklı branştan birer kişinin veya bir branştan iki, diğer branştan bir olmak üzere toplam üç uzman hekimin) yer aldığı üçüncü basamak sağlık kurumlarınca düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belgelendirilmesi ve bu hekimlerce reçete edilmesi halinde 5-15 yaş arası hastalarda Kurumca bedeli karşılanır. Ancak gelişim geriliği olan hastalarda, sağlık kurulu raporunda gelişim geriliğinin belirtilmesi halinde yaş sınırı dikkate alınmaz.

h) Banyo tuvalet sandalyesi

SUT Kodu: 100073

Süre: 5 yıl

Özellikler: banyo yapmaya elverişli, şase üzeri elektro statik boya kaplı, su sabun şampuan vs. etkilenmeyen, oturma zemini dekübiti önlemek için yumuşak olan, altında doldurma boşaltma kovası olan gerektiğinde kova yerine klozet kullanımı için arka tekerlekler 20-24 inç aralığında olan,

Ödenecek Miktar: 1.050 TL

Not: Bu malzeme sadece özel hallerde ödenmektedir. Engelli bireyler, ödeme alamaz.

Açıklama: Bir kişi aynı anda (daha önce SGK ödemesi almış iseniz 5 yıllık sürenin dolması şartı ile) antidekübit minderi (gaziler için)/havalı minder (engelliler için) manuel ve akülü sandalyeyi raporlatmak suretiyle, reçete yazdırarak alabilir.

5 yıldan önce arızalanan, kullanılamayacak durumda olan malzemeler için; durumun doktor tarafından rapor edilmesi halinde 5 yıllık süre beklenmeden ödenek alınabilir.

Özel haller belirtilmeyen malzemelerin ödemesi doktor raporu ile şartları sağlayan engel grubuna yapılır.

Akü ödemesi: SUT kodu: OP1558. 2 Yılda 1 kez değişim. Ödeme tutarı: 500TL

Akü ödeme şartları: Akülü tekerlekli sandalyenin garanti süresi sonundaki akü değişim bedeli, akünün kullanılamaz durumda olduğunun yetkili teknik servis raporu ile belgelendirilmesi halinde 2 yılda bir defa olmak üzere SGK tarafından ödenir.

Tekerlekli sandalye oturma adaptasyonu: SUT kodu: OP1294. 3 yılda bir yenilenir. Ödeme tutarı: 96 TL

Çocuklar için ayakta dik pozisyonlama ve yürütme cihazları

Not: Üçüncü basamak sağlık kurumları; üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneler ve özel dal eğitim ve araştırma hastaneleridir.

a) (Parapodium, Standing Table)

Üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarının fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniklerinde yatırılarak uygulama ve eğitiminin yapılması sonucunda; ortopedi ve travmatoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya nöroloji uzman hekimlerinden herhangi üç uzman hekimin yer aldığı üçüncü basamak sağlık kuramlarınca düzenlenecek sağlık kurulu raporunda;

a) Bilinci açık olan,

b) Kısmen baş kontrolü olan,

c) Herhangi bir nedene bağlı tetrapleji veya parapleji klinik tablosu olan veya diğer nörolojk defısitlere bağlı olarak ayakta durmanın tedaviye katkı sağlayacağının belirtilmesi ve 2-18 yaş arası hastalara bu hekimlerce reçete edilmesi halinde Kuramca bedeli karşılanır.

Not: Parapodium, standing table cihazları birlikte temin edilmez.

b) Erişkinler için ayakta dik pozisyonlama ve yürütme cihazları (Stand Up Wheelchair)

Üçüncü basamak resmi sağlık kuramlarının fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniklerinde yatırılarak uygulama ve eğitiminin yapılması sonucunda; ortopedi ve travmatoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya nöroloji uzman hekimlerinden herhangi üç uzman hekimin yer aldığı üçüncü basamak sağlık kuramlarınca düzenlenecek sağlık kurulu raporunda;

a) Bilinci açık ve kognitif fonksiyonları (dikkat, hafıza yeteneği) yerinde olan,

b) Üst ekstremite motor fonksiyonları yerinde olan,

c) Progresif (ilerleyen) hastalığı olmayan,

ç) Herhangi bir nedene bağlı yerleşmiş parapleji klinik tablosu olduğunun belirtilmesi ve bu hekimlerce reçete edilmesi halinde aktif çalışan ve/veya öğrenci olan hastalarda Kuramca bedeli karşılanır.

Bu hastalara ayrıca tekerlekli sandalye (özelliksiz, özellikli, akülü), ayakta dik durma, parapodium cihazı bedeli ödenmez.

Stand up vvheelchair yenilenme süresi 5 yıldır. Bu süreden önce yenilenmesi halinde bedeli Kurumca karşılanmaz.

Antidekübit oturma sistemi

SUT Kodu: 100075

Süre: 2 yıl

Özellikler: duyu kaybı olan ve uzun süre oturan hastalarda dekübit yaralarının oluşmasını önleyen kuru hava dolaşımlı, hücreli ya da jel oturma sistemli

Ödenecek Miktar: 1.400,00 TL

Not: Bu malzeme sadece özel hallerde ödenmektedir. Engelliler ödenek alamaz.

Havalı minder

SUT Kodu: OP1301

Süre: 5 yıl

Ödenek: 88 lira

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi, nöroloji yada beyin cerrahi hekimlerinden birinin düzenlediği raporla alınır.

Hasta alt bezi/külotlu hasta alt bezi

İki yaşını doldurmuş engelli çocuklar dâhil, çocuk ve yetişkin alt bezi/külotlu hasta alt bezi ödeneği, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmaktadır. Ancak SGK, hasta alt bezi geri ödeme kriterleri arasında yer alan idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanı listesi ve bu tanılara ilişkin ICD kodlarına ait liste yayınlamış ve bu liste dışındaki teşhislere ödeme yapmamaktadır. SGK’nın duyurusu ve teşhis listesi için bakınız:  https://www.istanbuleczaciodasi.org.tr/?page=icerikler&id=11397

SUT Kodu: A10049

1) Uzman hekim raporu ile mesane veya rektum kontrolü olmaması (raporda idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanının belirtilmesi kaydı ile) nedeni ile hasta alt bezi/ külotlu hasta alt bezi kullanması gerekli görülen hastalar için günde 4 (dört) adedi geçmemek üzere en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda, rapora istinaden tüm hekimlerce reçetelendirilmesi durumunda Kurumca bedelleri karşılanır.

2) İdrar inkontinansı ve gaita inkontinansı olan hastalara hasta alt bezi/ külotlu hasta alt bezi ve hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda fatura edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.

3) Sadece idrar inkontinansı olan hasta alt bezi/ külotlu hasta alt bezi kullanan hastalara hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda fatura edilmesi halinde, hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda Kurumca bedeli karşılanmaz.

4) Sağlık raporunda; kolostomili hastalarda idrar inkontinansı, ürostomili hastalarda gaita inkontinansı olduğunun belirtilmesi halinde hasta alt bezinin/ külotlu hasta alt bezinin Kurumca bedeli karşılanır.

Çocuk hasta alt bezi/ çocuk külotlu hasta alt bezi

SUT Kodu: A10118

1) Uzman hekim raporu ile mesane veya rektum kontrolü olmaması (raporda idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanının belirtilmesi kaydı ile) nedeni ile (çocuklar için en az  2 (iki) yaşını tamamlamış olmak kaydı ile) çocuk hasta alt bezi/ çocuk külotlu hasta alt bezi kullanması gerekli görülen hastalar için günde 4 (dört) adedi geçmemek üzere en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda, rapora istinaden tüm hekimlerce reçetelendirilmesi durumunda Kurumca bedelleri karşılanır.

Ancak hastaların boy, kilo ve/veya bel çevresi ölçülerinin çocuk hasta alt bezine uyum sağlamadığı durumlarda, bu durumun sağlık raporunda belirtilmesi ve “A10049” SUT kodlu “Hasta Alt Bezi/Külotlu Hasta Alt Bezi” alan tanımlı malzemenin öngörülmesi halinde “A10049” SUT kodlu malzeme bedeli Kurumca karşılanır.

2) İdrar inkontinansı ve gaita inkontinansı olan hastalara çocuk hasta alt bezi/ çocuk külotlu hasta alt bezi ve hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda fatura edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.

3) Sadece idrar inkontinansı olan çocuk hasta alt bezi/ çocuk külotlu hasta alt bezi kullanan hastalara hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda fatura edilmesi halinde, hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda Kurumca bedeli karşılanmaz.

4) Sağlık raporunda; kolostomili hastalarda idrar inkontinansı, ürostomili hastalarda gaita inkontinansı olduğunun belirtilmesi halinde çocuk hasta alt bezinin/ çocuk külotlu hasta alt bezinin Kurumca bedeli karşılanır”.

18 Yaş Altı Çocukların Yetişkin Boy Bez Kullanmaları Halinde Rapor Şekli

SUT içinde 15. 02. 2018 tarihinde yapılan son değişiklik ile 18 yaş altı çocukların yetişkin alt bezi kullanması durumunda yapılması gereken işlem açıklanmıştır. Buna göre; bu çocuklar için bez raporuna "boy, kilo ve/veya bel çevresi ölçüsü nedeniyle çocuk alt bezine uyum sağlayamadığından yetişkin alt bezi kullanması uygundur" ifadesinin hekim tarafından yazılması gerekmektedir. Dolayısıyla 18 yaş altı olup bez raporu bulunanların yetişkin alt bezi ödeneği almak için bez raporlarını bu ifadelerin yer alacağı biçimde değiştirmeleri gerekmektedir. Raporda “çocuk” ifadesi yerine “Hasta Alt Bezi/Külotlu Hasta Alt Bezi” ifadesi yazılır.

18 Yaş Üstü Olanların Çocuk Bezi Kullanmaları Halinde Rapor Şekli

SUT içinde 18 yaş altı çocukların yetişkin bez kullanmaları ile ilgili düzenleme var ancak 18 yaş üstü olup çocuk bezi kullananlar ile ilgi düzenleme yoktur. SUT’un kişi yararına yorumlanması ile şu sonucu çıkarmak mümkündür: 18 yaş üstü yetişkin bir bireyin çocuk bezi kullanması durumunda bez raporunda, “boy, kilo ve/veya bel çevresi ölçüsü nedeniyle yetişkin alt bezine uyum sağlayamadığından çocuk alt bezi kullanması uygundur" ifadesinin yer alması halinde SGK ödeme yapacaktır. Konu ile ilgili sorun yaşayanların BİMER başvurusu yapması önerilir. Çocukların yetişkin bezi ödemeleri almalarını sağlayanların da aileler olduğunu unutmayınız.

Rapor Süresi: Sağlık Uygulama Tebliğinin aşağıdaki hükmüne göre hasta alt bezi raporu 2 yıllık çıkartılabilir.  (SUT 3.1.2 - Ayakta tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler: (10) SUT’ ta geçerlilik süreleri ayrıca belirtilenler hariç olmak üzere tıbbi malzemelerin teminine ilişkin düzenlenen sağlık raporları (Ek: RG- 04/02/2018- 30322/ 15-a md. Yürürlük: 15/02/2018) ve reçeteler ile ilgili olarak; a) Sürekli kullanılan tıbbi malzemelere ilişkin sağlık raporları en fazla 2 yıl süre ile geçerlidir)

Özetle: 1. Bu ifadelerden anlaşılacağı gibi her uzman hekim hasta alt bezi raporunu, tek hekim olarak yazabilecektir.

2. İki yaşın üzerinde olmak şartıyla üst yaş sınırı olmaksızın mesane ve rektum kontrolü olmayan her hasta için hasta alt bezi raporu çıkartılır. Bazı hekimlerin “anatomik bozukluk yok” diyerek (ürolojik bir yapı bozukluğu gibi) bez raporu vermemesi yersizdir. Engelli bir kişinin bez kullanma sebebi her zaman anatomik bir bozukluktan kaynaklanmaz. Ya da bazı hekimler “uygun görmedim” diyebilir. Tuvalet kontrolü olmadığı için alt bezi kullanması gereken, çocuğun ya da yetişkinin üstün yararı hekimler tarafından da gözetilmelidir. Bireyin zihinsel yetersizliği de mesane ve rektum kontrolüne engel olabilir. Bu nedenle karşılaştığınız bu gibi durumlarda şikâyet başvurusu yapınız.

3. Hasta alt bezi/çocuk alt bezi/külotlu hasta bezi ödemeleri için; raporda ''hasta alt bezi'' yazması yeterlidir.

4. Tıbbi malzemenin reçete tarihi ile fatura tarihi arasında en fazla 10 işgünü olmalıdır.

5. Ödenecek miktar: Çocuk alt bezi birim fiyatı 1,47 kuruş, yetişkin alt bezi 1,88 kuruştur. Erişkin için 2 aylık ödenen miktar: KDV dahil 532 lira, çocuk için: KDV dahil 415 liradır. Bu ödeme tutarları 8.2.2022 tarihi ile günceldir.

6. Hasta alt bezi reçetesini her hekim yazabilir. Aile hekimleriniz bu konuda size yardımcı olacaktır. Eğer hastanız aile hekimine gidemeyecek durumda ise; aile hekiminizi arayınız ya da 444 3 833 numaralı telefonu arayarak “evde sağlık hizmetleri” kapsamında reçete yazılması konusunda destek isteyiniz.

Hasta alt bezleri reçetesi yazdırıldıktan sonra 10 gün içinde bezlerin alınacağı medikal firmaya/eczaneye teslim edilmelidir. Medikal reçete karşılığı, reçetede belirtilen miktarı; aylık 120, en fazla 2 aylık 240 adet teslim eder. Malzeme alımı yapacağınız firmanın SGK ile anlaşmalı olması gerekmektedir. Firmanın SGK ile anlaşmalı olup olmadığını sorunuz ve anlaşma belgesini görünüz.

7. Medikal ve eczanelerin ilave ücret istemesi: SGK’nın bir adet bez için ödediği ücret bellidir. Medikal ya da eczane elbette bu fiyatın üzerinde fiyat belirler ve reçete edilen 120 ya da 240 adet bezin tamamını size vermek için sizden ilave ücret ister. Bu durumda şunu yapınız: Reçetede belirtilen adet bezin tamamını almak zorunda değilsiniz. SGK’nın ödediği miktar karşılığında ne kadar bez veriliyorsa o kadar bezi alınız. Eksik aldığınız bez yetersiz geleceğinden, eczaneye ya da medikale vereceğiniz ilave para ile bir marketten ya da bir firmadan daha fazla adet bez alabilirsiniz.

8. Muhtaçlık durumu incelemesi yapılmaksızın şartları sağlayan herkese hasta alt bezi geri ödemesi yapılır.

9. Hasta alt bezi raporunun, rapor alınan hastane başhekimliği tarafından ıslak imzalı “aslı gibidir” fotokopisi ile bez reçetesini bez alımı yapacağınız firma ya da eczaneye vermeniz yeterlidir.

10. “Mesane kontrolünün olmaması”, idrarını tutmada sorun yaşamak demektir. Mesane idrar torbası demektir. İdrarını tutamama ya da nörojen mesanede olduğu gibi kendi isteği ile idrar yapamama durumudur. Rektum kontrolü ise dışkılamada (büyük tuvalet) sorun yaşama, kontrol edememe durumudur. Raporda bu ifadelerin olması şarttır.

11. “Primer teşhis” engelliliğe neden olan ya da mesane veya rektum kontrolüne engel olan birincil teşhis demektir. Örneğin serebral palsiye bağlı olarak bireyin tuvalet kontrolünün olmaması durumunda primer teşhis serebral palsidir. Ya da idrarını yapamaması nedeniyle düzenli aralıklarla sonda takılarak (TAK işlemi) mesanesi boşaltılması gereken bir birey için primer teşhis bir felç durumu ya da spina bifida olabilir. Teşhis yazılmadan sadece “mesane ve rektum kontrolü yoktur” ifadesinin yazılmış olması, raporun geçersiz olmasına neden olur.

12. Külotlu hasta bezi kullananlar için; raporda ayrıca “külotlu” ifadesinin olmasına gerek yoktur.  Raporda ''hasta alt bezi'' yazması yeterlidir.

13. En çok iki aylık miktar için reçete yazdırabilirsiniz. Bez reçetesini isterseniz bir aylık da yazdırabilirsiniz.

14. Pandemi önlemi kapsamında, bir kez rapor ve reçete karşılığı ödeme alanlar, yeniden reçete yazdırmadan medikal/eczanenin yaptığı ödeme işlemi ile bez alabilmektedir. Ayrıca pandemi nedeniyle süresi biten malzeme raporlarının Sağlık Bakanlığınca sürelerinin uzatılıp uzatılmadığı hakkında medikal firmadan/SGK’dan bilgi alabilirsiniz.

Hasta alt bezi için SGK ödeme listesi: Hasta alt bezi ödemeleri konusunda 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren değişiklik yapılmıştır. Daha önce ödenek alan birçok kişi, teşhisleri ödemesi yapılan teşhis listesinde yer almadığı için artık ödeme alamamaktadır. Ödeme kapsamında olan teşhislerin listesi için bakınız: https://www.teb.org.tr/news/8338/Hasta-Alt-Bezi-Geri-%C3%96deme-%C4%B0%C5%9Flemleri-Hakk%C4%B1nda

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulamaları (SUT: 2.4.4.F)

Sitemizin Engelli Hakları bölümünde “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulamaları Hakkı” başlığına bakınız.

İşitme Cihazı ve Kulak Kalıbı     (SUT 3.3.35) 

Dijital programlanabilir işitme cihazlarının bedeli Kurumca karşılanır. Kurumca bedeli karşılanacak olan dijital programlanabilir işitme cihazları; otomatik veya manuel ses kontrol sistemi, maksimum çıkış kontrol sistemi ve kazanç kontrol sistemi özelliklerine sahip olmalıdır. 18 yaş altı çocuklar için dijital programlanabilir işitme cihazlarının özellikleri, yaş eğitimleri de göz önünde bulundurularak, belirlenir.

İşitme cihazı bedelinin Kurumca karşılanabilmesi için;

a) 0-18 yaş çocuklarda; işitme cihazı temini için sağlık kurulu raporlarının, en az 1 kulak

burun boğaz hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı, Kurumla sözleşmeli 3. basamak resmisağlık kurumlarınca düzenlenmesi gerekmektedir.

b) 18 yaş üzeri hastalarda işitme cihazı temini için sağlık kurulu raporlarının en az 1

kulak burun boğaz hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı, Kurumla sözleşmeli resmisağlık kurumlarınca düzenlenmesi gerekmektedir.

c) Sağlık kurulu raporlarında kalıcı işitme kaybı olduğu ve SUT’da belirtilen odyolojik kriterleri sağladığının belirtilmesi gerekmektedir.

 

08 Şubat 2022 tarihinde işitme cihazları, koklear implant, beyin sapı implantı ve bunların sarf malzemeleri ve diğerlerinin ödemeler için güncellenen şartlar ve ödemeler için bakınız  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220208M1-1.pdf

 

İşitsel İmplant ödemeleri            (SUT 3.3.36)

İşitsel implantların bedelleri sadece üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında uygulanması halinde Kurumca karşılanır.

Koklear implant, bilateral ileri-çok ileri derecede sensörinöral işitme kaybı olan ve işitme cihazından yarar görmediği sağlık kurulu raporu ile belgelendirilen ve SUT metni “3.3.36.B Koklear İmplant” başlığında yer alan kriterlere uyan hastalarda veya Sağlık Bakanlığı İmplantlar Bilimsel Danışma Komisyonu tarafından koklear implant yerleştirilmesi uygun görülen kişilerde uygulanması halinde Kurumca bedeli karşılanır.

Kemiğe Monte İşitme Cihazı ve Aksesuarları  (SUT 3.3.36.C), Orta Kulak İmplantı  (SUT 3.3.36.Ç), Beyin sapı İmplantı  (SUT 3.3.36.D)  ödeme şartları için bakınız: https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=17229&mevzuatTur=Teblig&mevzuatTertip=5

SGK Ödeme Kapsamında Diş Tedavileri

Sitemizin Engelli Hakları bölümünde “SGK Ödeme Kapsamında Diş Tedavileri Hakkı” başlığına bakınız.

Enteral Beslenme Ürünleri  (SUT 4.2.8) Ödemeleri

Not: Bu ürünler, kullanıcılar arasında “beslenme maması” olarak adlandırılmaktadır.

Yatan hastalar dışında, herhangi bir nedenle malnütrisyon gelişmiş hastalarda enteral beslenme ürünleri verilir. Ancak doğuştan metabolik hastalığı olanlarda, kanser hastalarında, kistik fibroziste, crohn hastalarında, yanık hastalarında veya orogastrik sonda/nazoenterik sonda veya gastrostomi/jejunostomi (mideden) ile beslenen hastalarda aşağıda belirtilen malnütrisyon koşulları aranmaz.

Uzman hekimlerce düzenlenen 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.

Yoğunlaştırıcı-kıvam artırıcı beslenme ürünleri;

a) 1 yaş üzeri yutma/yutkunma bozukluğu olan çocuklarda, bu durumun belirtildiği çocuk gastroenteroloji, çocuk, çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları ve çocuk yoğun bakım uzmanlarının en az birinin bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu hekimler ve çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilebilir. Raporda, ürünün adı, günlük kullanım miktarı açıkça belirtilerek en fazla iki kutu yazılır.

b) İnme, kronik nörolojik bozukluklar ve baş boyun kanserleri ve cerrahi rezeksiyonda görülen yutma güçlüğü çeken yetişkin hastalarda; bu durumun belirtildiği nöroloji, kulak burun boğaz, genel cerrahi, beyin cerrahi, anestezi ve yoğun bakım, geriatri, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi uzmanlarından en az birinin bulunduğu sağlık kurulu raporuna istinaden tüm uzman hekimlerce reçete edilebilir. Raporda, ürünün adı, günlük kullanım miktarı açıkça belirtilerek aylık en fazla iki kutu yazılır.

Doğuştan Metabolik Hastalıklar ile Çölyak Hastalığı

Çocuk mamaları, gıda olması nedeniyle SGK’nın resmi internet sitesinde yayınlanan “Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis ve İnek Sütü Alerjisi) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesi” ne dahil edilmemiştir.

Ancak, doğuştan metabolik hastalığı olan ve kistik fibrozisli hastalar için tedavi edici içerikli olanlar ile malabsorbsiyona neden olan bir hastalığı olan hastaların ve iki yaşına kadar inek sütü ve/veya çoklu gıda protein alerjisi olan bebeklerin kullandıkları özel mamalar, öncelikle çocuk metabolizma hastalıkları veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları ya da gastroenteroloji uzman hekimi tarafından, bu uzman hekimlerin bulunmaması halinde çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.

İki yaşına kadar inek sütü ve/veya çoklu gıda protein alerjisi olan bebeklerin kullandıkları özel mamalar için yukarıdaki hekimlere ek olarak çocuk alerji veya klinik immunoloji uzman hekimlerince de rapor düzenlenerek tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.

Protein metabolizması bozukluklarında (aminoasit metabolizması bozuklukları, üre siklus bozuklukları, organik asidemiler) yukarıda belirtilen uzman hekim raporuna dayanılarak hastaların kısıtlı diyetleri sebebi ile hayati öneme haiz özel formüllü un ve özel formül içeren mamul ürünler (makarna, şehriye, bisküvi, çikolata, gofret vb.) için bir aylık;

a) 0-12 ay için 72,65 TL,

b) 1-5 yaş için 140,62 TL,

c) 5-15 yaş için 181,63 TL,

ç) 15 yaş üstü için 187,50 TL,

tutar ödenir.

Kistik fibrozisli hastalarda kullanılan özel mamalar; gastroenteroloji veya göğüs hastalıkları uzman hekimleri tarafından bu uzman hekimlerin bulunmadığı hastanelerde çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenen 1 yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.

İki yaşına kadar inek sütü ve/veya çoklu gıda protein alerjisi olan bebeklere öncelikle ileri derecede hidrolize mamalar başlanır. İleri derecede hidrolize mamanın tolere edilemediği durumlarda, anafilakside, enteropatide, eozinofilik özofajitte, besin protein ilişkili enterokolit sendromunda veya çoklu besin alerjileri gibi ağır vakalarda aminoasit bazlı veya pirinç proteini bazlı mamalar kullanılır. Bu durumların belirtildiği; çocuk gastroenteroloji veya çocuk immünoloji ve alerji hastalıkları uzman hekimlerince, bu uzman hekimlerin bulunmadığı hastanelerde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır.

Çölyak hastalığında; gastroenteroloji uzman hekimi tarafından, bu uzman hekimlerin bulunmadığı hastanelerde çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerince 3 yıl süreli rapor düzenlenir. Bu hastaların kısıtlı diyetleri sebebi ile hayati öneme haiz özel formüllü un ve özel formüllü un içeren mamul ürünler (makarna, şehriye, bisküvi, çikolata, gofret vb.); gastroenteroloji uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak bir aylık;

a) 0-5 yaş için 123,03 TL,

b) 5-15 yaş için 187,50 TL,

c) 15 yaş üstü için 169,91 TL,

tutar ödenir

Teleskopik gözlük

1) Konjenital nedenlere, kalıtsal hastalıklara, yaralanmalara, şeker hastalığına, glokoma, katarakta ve yaşlanmaya bağlı göz bozukluğu olan ve iyi gören gözde düzeltilmiş uzak görme keskinliği 3/10 ve altında olan hastalarda üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen ve en az bir göz sağlığı ve hastalıkları uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna/e-rapora dayanılarak bedelleri Kurumca karşılanır.

2) Sağlık kurulu raporunda/e-raporda zeminde yatan göz hastalığı ve bu hastalığa bağlı olarak “görme işlevlerindeki bozulma”, “uzak”, “yakın”, “uzak-yakın” ifadesi olması, büyütme gücü (x, diyoptri olarak), fiks foküs veya fokusable (foküslenebilme) olma durumu ve niteliği (prizmatik, galileon veya keplerin) belirtilmelidir.

3) Teleskopik gözlükler sağlık kurulu raporuyla/e-raporla 3 yılda bir yenilenir. Ancak, gerekliliğinin sağlık kurulu raporuyla/e-raporla belirtilmesi şartıyla, çocuklarda bu süre 1 yıl olarak uygulanır.

4) Sağlık kurulu raporu/e-rapor ile gerekli görülen hallerde, yakın görme bozukluğu olan hastalara tek veya iki göz için kapak kep reçete edilebilir. Bu kişiler için ayrıca yakın teleskopik gözlük bedeli Kurumca karşılanmaz.

Kontakt lensler

Kontakt lens bedelleri;

a) Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş afak olgularda,

b) Travma ve iatrojenik nedenlerle tek gözde veya iki gözde göz lens bağlarının kopması ve akabinde göz içine tekrar lens konulamaması sonucu gelişen afaki olgularda,

c) Keratokonusu olan göze gözlük uygulanmış ve gözlükle görme keskinlikleri 10/10 a kadar (tama) artmayan olgularda,

ve bu durumlarının üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen en az bir göz sağlığı ve hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporunda/e-raporda, teşhis, hastaya uygun görülen lensin çapı (BC), derinliği (DİA), diyoptri değeri (POW) ile lensin niteliğinin (sert, yumuşak, gaz geçirgenliği v.b.) belirtilmesi ve Kurumla sözleşmeli optisyenlik müesseselerinden temin edilmesi şartıyla SUT eki EK-3/D Listesinde yer alan bedeller üzerinden Kurumca karşılanır.

Kontakt lenslerin yenilenme süresi 2 yıldır.

Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş 6 yaşından küçük çocuklarda 6 ayda bir yenilenmesi halinde sağlık kurulu raporuna/e-rapora istinaden bedelleri Kurumca karşılanır.

Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş ve afakı 6 yaşından sonra da devam eden olgularda kontakt lensin sağlık kurulu raporu/e-rapor ile “aylık sık replasmanlı” olarak kullanılacağının belirtilmesi halinde 6 ayda bir, “yıllık” olarak kullanılacağının belirtilmesi halinde ise yılda bir yenilenebilir.

Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş afak olgular hariç kontakt lens kullanan hastaların ayrıca gözlük cam ve çerçeve bedelleri Kurumca karşılanmaz.

Kontakt lens solüsyonlarının bedelleri Kurumca karşılanmaz.

Görme engelliler için teleskopik veya katlanabilir baston: 5 yılda bir kez yenilenir. Ödeme tutarı 42TL

Non-invaziv mekanik ventilasyon cihazlarının (NİMV) temini (3.3.6.A)

Solunumsal uyku hastalıklarında NİMV cihazları verilme ilkeleri

NİMV cihazı verilecek hastalıklar:

a) Obstruktif Uyku Apne Sendromu (OUAS),

b) Santral Uyku Apne Sendromu,

c) Cheyne Stokes Solunumu,

ç) Kompleks uyku apnesi.

d) Uykuyla ilişkili hipoventilasyon/hipoksemik sendromlardır .

NİMV cihazları verilmesine ilişkin sağlık kurulu raporlarının,  bünyesinde uyku merkezi bulunan sağlık kurumları sağlık kurullarınca düzenlenmesi gerekmektedir.

Kronik solunum yetmezliğinde NİMV cihazları verilme ilkeleri

Kronik solunum yetmezliğinde yalnızca BPAP-S ve BPAP-S/T cihazı bedelleri Kurumca karşılanacak olup, teminine ilişkin düzenlenecek sağlık kurulu raporunda göğüs hastalıkları, nöroloji, anestezi ve reanimasyon, yoğun bakım sorumlu uzmanı ile çocuk göğüs hastalıkları hekimlerinden en az birinin yer alması ve bu hekimler tarafından reçete edilmesi gerekmektedir.

Kronik stabil ya da yavaş ilerleyen solunum yetmezliği (gündüz yada gece karbondioksit retansiyonuna bağlı semptom varlığı, noktürnal hipoventilasyon) varlığında hastanın ilaç ve oksijen tedavisi alıyorken stabil dönemde solunum yetmezliğinin önlenemiyor olması BPAP-S veya BPAPS/T cihazı verilme endikasyonu olarak kabul edilir.

Sağlık kurulu raporunda hastanın kullanacağı NİMV cihazının türü ve birlikte kullanılacak aksesuarlar (maske, nemlendirici ve ısıtıcılı nemlendirici gibi) yer alacaktır.

Evde uzun süreli veya taşınabilir komponenti olan oksijen tedavisi cihazları

Kronik solunum yetmezliği tedavisinde uygulanacak oksijen sistemlerinin verilmesine yönelik sağlık kurulu raporları, göğüs hastalıkları, nöroloji, anestezi ve reanimasyon ile yoğun bakım sorumlu uzman tabiplerinden; hastanın çocuk olması halinde ise çocuk göğüs hastalıkları veya çocuk nöroloji uzmanlarından birinin yer aldığı sağlık kurulularınca düzenlenecektir.

Bu cihazlar:

a) Oksijen tüpü (gaz hali),

b) Oksijen konsantratörü,

c) Taşınabilir komponenti olan oksijen tedavi cihazlarıdır.

Cihazla birlikte kullanılması ve belli sürelerde değişmesi gereken maske, başlık, ara hava hortumu, oksijen ara bağlantı hortumu ve bakteri filtresi gibi aksesuarların, sağlık kurulu raporuna istinaden yılda en fazla bir kez reçete edilmesi durumunda bedelleri Kurumca karşılanır.            

SGK Tarafından Ödemesi Olup İade Alınan (İadesi Zorunlu) Tıbbi Malzemeler

Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilere iade alınmak kaydıyla taahhütname karşılığı temin edilen tıbbi malzemeler;

a) Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon Cihazları

b) Evde uzun süreli veya taşınabilir komponenti olan oksijen tedavisi cihazları (oksijen konsantratörü, oksijen tüpü ve başlığı, taşınabilir komponenti olan oksijen tedavi cihazları),

c) Ev tipi ventilatör,

ç) Akülü tekerlekli sandalye.

d) Ev tipi ventilatör için kesintisiz güç kaynağı.

Sağlık kurulu raporlarında, “iade cihazın temini için Kuruma müracaat edilmesi gerektiği” belirtilecektir. Müracaatı takiben, söz konusu tıbbi cihazların Kurum stoklarından temin edilmesi yoluna gidilecek olup, stoklarda yok ise Kurum stoklarında cihazın olmadığına dair onay alınmak suretiyle hasta tarafından temin edilen cihaz bedelleri (maske, filtre, hasta devresi, su kabı, chamber (su haznesi), nazal kanül, başlık, nemlendirici, ısıtıcılı nemlendirici vb. aksesuarlar dahil) SUT’un 3.2.2 maddesi doğrultusunda Kurumca karşılanır. Onay alınmadan hasta tarafından temin edilen cihazların bedelleri Kurumca karşılanmaz.

 

 

Engelsizkariyer.com için hazırlayan: Ayşe Sarı |SAHİMSEN Engelliler Komisyon Başkanı

Engelsizkariyer.com’u kaynak göstermeden kopyalanması yasaktır. Copyright © 2022 Tüm Hakları Saklıdır.

 

 
yukarıya git
Yukarı


Yukarı Yukarı Site Haritası  |   Hakkımızda  |   Üyelik Avantajları  |   Gizlilik Prensibi  |   Genel Koşullar  |   İletişim  |   Medya
Copyright © 2008 Engelsizkariyer.com - Her hakkı saklıdır.
OPTİMUM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Türkiye İş Kurumu 42 nolu özel İstihdam bürosu lisansı ile faaliyet göstermektedir.
4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu gereğince " İŞ ARAYANLARDAN ÜCRET ALINMAYACAK VE MENFAAT TEMİN EDİLMEYECEKTİR."