A-  A+ A  |  Erişilebilirlik Anasayfam Yap Anasayfam Yap   Favorilerime Ekle Favorilerime Ekle Siteyi Öner Siteyi Öner 
Reklam: Engelleri aşmak için Türk Telekom hep yanınızda! Daha fazla bilgi için hemen tıklayın!
Hızlı İş Ara:         

Engelli Hakları 

Yazdır Arkadaşına Gönder    
Engellilerin ÖTV - MTV Muafiyeti (Özel Donanımlı Araç Hakkı) 

Engellilerin motorlu taşıtlarla ilgili faydalandıkları avantajlar 3 başlık altında incelenebilmektedir. Bunlar;

a) Yurt içinden sıfır araç alınabilmesi,

b) Yurt dışından gümrük vergisi ödenmeden araç getirilebilmesi,

c) H sınıfı sürücü belgesi olanlarla %90 ve üzeri engel derecesi olan kişiler adına tescilli araçlardan motorlu taşıtlar vergisi alınmamasıdır.

Yurt İçinden Araç Alırken

Sıfır Araç Alımında Hangi Araçlar İçin Ne Tür Bir İndirim Sağlanmaktadır?

Engellilerle ilgili yurtiçinden sıfır araç alımında ÖTV muafiyeti sağlanmaktadır. ÖTV muafiyeti;

a) Motor hacmi ne olursa olsun tüm motosikletleri,

b) Motor hacmi 1600 cm³’ ü geçmeyen binek otomobilleri,

c) Motor hacmi 2800 cm³’ ü geçmeyen ticari taşıtları kapsamaktadır.

Muafiyetten Hangi Engelliler Faydalanmaktadır?

a) H Sınıfı sürücü belgesi olan ortopedik engelliler (sağ kolu sağlam olanlar hariç) ile

b) %90 ve üzeri rapor alabilen tüm engelliler faydalanabilir. Sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedyeye ihtiyaç duyan engelliler 2800 cm³’e kadar minibüs alabilmektedirler.

Kendisi araç kullanamayacak şekilde engelli olduğu halde muafiyetten faydalananların aldığı araçları kullanacak kişi sınırlaması kaldırılmıştır.

ÖTV Muafiyetinden Faydalanılarak Alınan Araçlara Getirilen Sınırlamalar Nelerdir?

Muafiyetten faydalanılarak alınan araçlar;

a) 5 yıl boyunca hiç kimseye devredilemez, kiralanamaz, bağışlanamaz, ödünç olarak verilemez,

b) H sınıfı sürücü belgesi bulunanların araçlarını kullanacak kişilerde sürücü kısıtlaması bulunmamaktadır.

c) H Sınıfı sürücü belgesi sahibi olan kişi, tertibatı uymadıkça veya sürücü belgesinde “otomatik vitesli araç kullanabilir” ibaresi bulunmadıkça başka birinin aracını kullanamaz.

d) Aldığı aracı kendisi kullanamayacak derecede engelli olanlarda ise sürücü kısıtlaması bulunmamaktadır.

Hangi Durumlarda 5 Yıllık Süre Aranmaz?

Alınan araç yangın, deprem, kaza vb. sebeplerle kullanılamayacak hale gelir ise 5 yıllık süre beklenmeksizin yeniden muafiyetten faydalanılarak araç alınabilir.

Araç alırken muafiyetten faydalanabilmek için hangi evraklarla nereye müracaat etmeliyim?

a) H Sınıfı sürücü belgesi sahibiyseniz sürücü belgenizi,

b) Engelli raporunuzu,

c) Araç için çizilmiş hareket ettirici tertibata dair belgenizi (mühendis tarafından çizilmiş),

d) %90 ve üzeri engelliyseniz engelli raporunuzu aracı almak istediğiniz bayiye vermeniz gerekmektedir.

Yurtdışından Araç Alırken;

Yurt Dışından Araç Alırken Nereye Müracaat Etmeliyim?

Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğüne müracaat edilebilir. Adres: İstanbul Yolu 6.km. TCDD Gümrüklü Ambarları Behiçbey / Ankara

Tel: 0312 397 15 27 0312 397 77 89 / 405 Faks: 0312 397 75 52

Yurtdışından Araç Getirmek İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

a) Fizik ve Rehabilitasyon merkezince onaylı, 18/3/1998 tarihli " Engellilere Verilecek Sağlık Raporları Hakkında Yönetmelik" e göre alınmış heyet raporunun aslı, (bu raporda; ilgilinin Engelliliği ile bunun derecesinin ve haline göre kullanabileceği taşıt özelliğinin belirtilmesi gerekir. Şayet ilgili, yurt dışında iken resmi bir hastaneden aldığı ve dış temsilciliklerimize onaylattığı bir rapor ibraz ederse bu raporun 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesine, uygunluğunun da ayrıca belgelenmesi gerekir.)

b) H sınıfı sürücü belgesi,

c) 1. Yurt dışında ikamet eden malul ve engelliler için; yurda kesin döndüğünü gösteren konsoloslukça onaylı belge ile yurda kesin dönüşünden önce satın alınan taşıtın mülkiyetinin kendisine ait olduğunu gösterir mülkiyet belgesi,

2. (Değişik: RG 11/01/2008-26753) Türkiye'de ikamet eden malul ve engelli bağış yapılması halinde; taşıtın bağışlayana ait olduğunu gösterir mülkiyet belgesi ile noter veya konsoloslukça düzenlenmiş bağış belgesi,

3. (Değişik: RG 11/01/2008-26753) Taşıtın bir bedel karşılığı; Tüzel kişiden alınması halinde, ithal edilmek istenilen taşıtın cins, marka ve özellikleri ile fiyatını gösteren proforma fatura ve ithal sırasında fatura aslı,

d) Gerçek kişiden alınması halinde, taraflar arasında düzenlenen satış sözleşmesi,

e) Nüfus cüzdanı örneği,

f) 1. İthal olunacak motosiklet veya binek otomobilin malul ve engelli kişinin kendisi tarafından kullanacağına, başkasının kullanımına veya istifadesine izin verilmeyeceğine,

2. İthal olunacak engelli kişi tarafından kullanılmayan aracın el ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş kişinin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarından bir sürücü veya engelli kişi tarafından iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılacağına başkasının kullanımına veya istifadesine izin verilmeyeceğine,

3. Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğünün, izni olmadan mezkûr taşıtların başkasına devredilmeyeceğine ve satılmayacağına, kiralanmayacağına, ödünç verilmeyeceğine,

4. İthal olunan taşıt üzerindeki özel tertibatta da hiçbir değişiklik yapmayacağına İkametgâh değişikliği olması halinde bu değişikliği Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğüne bildireceğine dair,

g) (Değişik: RG 11/01/2008-26753) Taahhütname. (Ek:1) ; (EK:2) ,

h) İkamet ettiği mahalle veya köy muhtarlığınca düzenlenmiş ikametgâh belgesi,

Yurt dışından kimler hangi araçları getirebilir?

a) H sınıfı sürücü belgesi bulunanlar 1600 cm³ binek araçları (arazi taşıtları hariç),

b) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren sol bacak engeli olan gaziler, 1600 cm³ binek araçları (arazi taşıtları hariç),

c) Ellerini ve ayaklarını kullanamayacak derecede engelli olanlar araçta engellinin inip binmesini kolaylaştıracak tertibat bulunmak suretiyle 2500 cm³’ e kadar minibüs getirebilmektedirler.

Fakat bu aracı getirecek engellilerin yaş ve ağırlı itibari ile araca ihtiyaç duyulduğuna Gümrük Müşavirliği tarafından karar verilmesi gerekmektedir. Motosiklet getirilebilmesi için getirilecek olan motosikletin engelliler için özel olarak üretilmiş olması gerekmektedir.

Yurt Dışından Getirilen Araçların Yedek Parça Ve Tamiratları Da Muafiyet Kapsamında mıdır?

Özel olarak malûl ve engellilerin kullanıma mahsus olan ve yukarıda belirtilen eşya ile birlikte getirilen parça, yedek parça ve aksesuarlar veya bu eşyanın bakım, kontrol, ayarlama ya da tamiri için gerekli olan aletler de muafiyet kapsamındadır. Söz konusu parça, yedek parça ve aksesuarlar ile sair aletlerin eşyanın ithalinden sonra getirilmesi halinde muafiyetin uygulanması için bunların muafen ithal edilen eşya ile ilgili olduklarının tevsiki gerekir.

Yurtdışından getirilen araçlara ilişkin satış ve devir işlemleri nasıldır?

Tebliğ kapsamı eşyanın karşılıklı veya karşılıksız olarak ödünç verilmesi, teminat  olarak  gösterilmesi,  kiralanması, devri, satışı veya muafiyet amacının dışında kullanılması yasaktır. Söz konusu yasak,

a) İki, üç, dört ve altıncı bölüm kapsamı eşya için bir yıl,

b) Yedinci bölüm kapsamı özel tertibatlı araçlar için üç yıl Olarak uygulanır.

Beşinci bölüm kapsamı kurtarma araçlarının beyannamenin tescil tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe muafiyetten faydalanmayan kurum ve kuruluşlara gümrük vergileri tahsil edilmeden satışı, hibesi ve devri yapılamaz. On yıl sonrasında, söz konusu araçların satışı veya devrinde gümrük vergileri aranmaz.

Yedinci bölüm kapsamı özel tertibatlı aracın devredilmesi veya satılması halinde aşağıda yer alan hususlar dikkate alınır:

a) Yedinci bölüm kapsamı gerçek kişilerin tekrar aynı muafiyetten faydalanmak suretiyle bir özel tertibatlı aracı serbest dolaşıma sokmak istemeleri halinde; halen adlarına kayıtlı olan özel tertibatlı aracın serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren en az üç yıl geçmiş olması ve satışı veya devrinin yapılmış olması gerekir.

b) Kararın 107 nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında başka bir malul ve engelli kişiye devri veya satışı durumunda, aracı devralacak kişinin engelinin farklı olması halinde araç Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü’ne teslim edilir ve devralacak kişinin engeline uygun tertibat değişikliği anılan gümrük idaresinin gözetiminde yapılır.

c) Kararın 107 nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında aracın gümrük idaresinden izin alınmak suretiyle başka bir malul ve engelli kişiye devri veya satışı halinde, Kararın 107 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan süre, aracı devralan kişi açısından aracın devralındığı tarihten itibaren yeniden başlar. 10 yıllık sürenin uygulanmasında ise aracın serbest dolaşıma girdiği tarih esas alınır.

ç) Özel tertibatlı aracın Kararın 107 nci maddesinin beşinci fıkrasına istinaden üç yıllık süreyi doldurup, beş yıllık süreyi doldurmadan satılması halinde, araca ilişkin özel tüketim vergisi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu gereğince tahsil edilir.

d) Malul ve engelli kişinin vefatı halinde;

i) araç muafiyetten yararlanan başka bir malul ve engelli kişiye devredilebilir,

ii) varis tarafından kullanılmak istenmesi halinde vergileri tahsil edilir.

 
yukarıya git
Yukarı


Yukarı Yukarı Site Haritası  |   Hakkımızda  |   Üyelik Avantajları  |   Gizlilik Prensibi  |   Genel Koşullar  |   İletişim  |   Medya
Copyright © 2008 Engelsizkariyer.com - Her hakkı saklıdır.
OPTİMUM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Türkiye İş Kurumu 42 nolu özel İstihdam bürosu lisansı ile faaliyet göstermektedir.
4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu gereğince " İŞ ARAYANLARDAN ÜCRET ALINMAYACAK VE MENFAAT TEMİN EDİLMEYECEKTİR."