A-  A+ A  |  Erişilebilirlik Anasayfam Yap Anasayfam Yap   Favorilerime Ekle Favorilerime Ekle Siteyi Öner Siteyi Öner 
Reklam: Engelleri aşmak için Türk Telekom hep yanınızda! Daha fazla bilgi için hemen tıklayın!
Hızlı İş Ara:         

Engelli Hakları 

Yazdır Arkadaşına Gönder    
Engellilerin Kamu Ve Özel Sektörde İstihdam Ve Mesleki Rehabilitasyon Hakları 

Hangi İşyerlerinin Engelli İşçi Çalıştırma Zorunluluğu Vardır?

4857 Sayılı iş kanunu kapsamındaki 50 ve üzeri işçi çalıştıran kamu işyerlerinde %4 ve özel sektör işyerlerinde %3  olarak engelli çalıştırma oranı belirlenmiştir.

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında İstihdam Edilmesi Gereken Engelli Memur Oranı Ne Kadardır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %3 oranında engelli personel çalıştırmak zorundadır. %3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (taşra teşkilatı dâhil) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.

Engellilerin İstihdamına İlişkin Görev Ve Yetki Hangi Kurumlardadır?

Engelli kişilerin devlet memuru olarak istihdamları ÖSYM tarafından yapılacak EKPSS neticesinde Başbakanlık veya onun görevlendireceği bir merkez koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca, işçi olarak istihdamları ise Türkiye İş Kurumu tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca engelli istihdamı ile ilgili yürütülen projeler ile de istihdamlar gerçekleştirilmektedir.

İstihdam İle İlgili Yürütülen Bir Proje Var mıdır?

Fiziksel Engelliler Vakfı tarafından 2005 yılından bugüne hayata geçirilen Özümüzle Üretiyoruz Projesi engelli bireylerin özel sektör kuruluşlarında istihdamını sağlamaktadır. Proje, 2005 yılından bugüne 3201 engelli adayın istihdamını sağlayarak önemli bir başarıya imza atmıştır. Proje kapsamında öncelikle İŞKUR’a kayıtlı engelli bireylerle, sağlıklı bir iş yönlendirilmesi gerçekleştirmek için ön mülakat yapılarak iş potansiyelleri tespit edilmektedir. İşverenden gelen iş talepleri ve mülakatlarda elde edilen bilgiler doğrultusunda, uygun adaya uygun iş felsefesiyle adaylar işverenlerle buluşturulmaktadır. 8 dönemdir yürütülen proje kapsamında işe kabulü sağlanan engelli birey sayısı 3201’e ulaşmıştır.

Projeye dâhil olmak için 0212 343 77 77 numaralı telefonla iletişime geçilebilir.

İstihdamı Güç Olan Engellilerle İlgili Düzenlemeler Nelerdir?

Engellilik durumları sebebiyle iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan engellilerin istihdamı, öncelikle korumalı işyerleri aracılığıyla sağlanır. 6518 sayılı kanunla çeşitli kanunlarda değişiklik yapılarak korumalı işyerlerine çok sayıda teşvik getirilmiştir.

Memur Olmak İçin Hangi Yol İzlenmelidir?

Engelliler için sınavlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan “KPSS’den” ayrı zamanlı olarak, engelli kontenjanı açığı bulunduğu sürece engel grupları ve eğitim durumları dikkate alınarak ÖSYM tarafından EKPSS adı altında merkezi olarak yapılır. Atama yapılabilmesi için bu sınava girmek gerekmektedir.

Engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini her  yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır.

Engelli Memurların Çalışma Saatleriyle İlgili Düzenleme Ne Şekildedir?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli memurlar, istemedikleri sürece mesaiye bırakılamayacak ve talepleri halinde çalışma saatleri yani işe başlama işi bırakma ve öğle dinlenmesine ilişkin amirlerince düzenleme yapılabilecektir.

EKPSS’de Hangi Alanlardan Sorular Çıkmaktadır?

Yapılan sınav, Genel Yetenek Testi ve Genel Kültür Testi olarak iki gruba ayrılır ve her iki kısımda; 

I.

Genel Yetenek Testi

Soru Sayısı

a.

Türkçe

15

b.

Matematik

15

II.

 Genel Kültür Testi

 Soru Sayısı

a.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

10

b.

Temel Yurttaşlık Bilgisi

6

c.

Türk Kültür ve Medeniyetleri

3

d.

Türkiye Coğrafyası

5

e.

Türkiye ve Dünya ile ilgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular

6

 

olmak üzere toplamda 60 soru yer almaktadır.

Memurluğa Yerleştirme İşlemleri Zihinsel Engelliler Ve İlköğretim Mezunu Diğer Engelli Grupları İçin Ne Şekilde Yapılacaktır?

Zihinsel engelliler ve ilköğretim mezunu engelliler yazılı sınava tabi olmaksızın kura usulüyle atanacaklardır.

Sınav sonuçları hangi sürede ve nasıl ilan edilir?

Sınav sonuçları, ÖSYM tarafından sınav bitim tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde adayların puanları ile birlikte ilan edilir ve sonuçlar ÖSYM’nin aday işlemleri sisteminden aday giriş şifresi ve TC. Kimlik nosuyla öğrenilir.

Sınavı kazananlar ne yapmalıdır?

Duyurusu yapılan kadrolara, başarı sırasına göre ataması yapılacak adayların verilen süre içinde atanacağı kadroya ilişkin kurumca istenilen belgelerle birlikte kuruma müracaat etmeleri gerekir.

Herhangi bir kurumda memur olarak çalışmakta olanlar açılan memurluk sınavına girebilirler mi?

1) Halen memur olarak çalışmakta olanlar, başka hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu oldukları eğitim programları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolar hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yerleştirme işlemlerine başvuramaz, yerleştirilseler dahi atamaları yapılamaz.

2) Diğer kanunlarla memurluğa atanmaları engellenen adaylar da bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yerleştirme işlemlerine başvuramaz, yerleştirilseler dahi atamaları yapılamaz.

3) EKPSS veya kura sonucuna göre yerleştirildiği halde atama için aranılan koşulları taşımayan veya istenilen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adayların atamaları yapılamaz.

4) EKPSS ve kura sonucuna göre yerleştirilmiş olmak bu maddede sayılanlar için herhangi bir hak teşkil etmez.

5) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, herhangi bir kadroya yerleştirilen ancak atanamayan adaylar, aynı dönem içerisinde yapılacak yerleştirmelere başvuramaz.

Engelli Memurlara Tayinle İlgili Tanınmış Bir Hak Var mıdır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 72. maddesinde “İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır.” Şeklinde düzenleme yer almaktadır.

Kamu Ve Özel Sektörde İşçi Olmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Türkiye İş Kurumu’nun herhangi bir birimine şahsen başvurarak kayıt yaptırmak ve ilgili birimle sürekli iletişim halinde olmak gerekmektedir. Türkiye İş Kurumu'nun ilan ettiği açık işler ve kamu kurumlarına alınacak işçiler için yapılacak sınavlar İŞKUR Web ( www.iskur.gov.tr ) sitesinde ve İŞKUR İl Müdürlüklerinde duyurulmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak istihdam edilebilmek için, merkezî sınavlara yani KPSS veya EKPSS’ye girmek gerekmektedir.

Kamuda İşçi Olmak İçin Sınavlar Nasıl Yapılmaktadır?

Sınav; yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılır. Sınav; katılanların engel grupları ve ulaşılabilirlikleri göz önüne alınarak uygun ortamlarda yapılır. Sınavın şekli ve soruları, meslekî bilgi ve görevle ilgili bilgi ve becerilerine ilişkin konularda işitme ve/veya dil ve konuşma, zihinsel engelliler için öğrenme ve algılama düzeyleri ile dil gelişimleri ve sözel iletişim güçlükleri esas alınmak suretiyle belirlenir.

Kamuda İşçi Olabilmek İçin Girilen Sınavlarda Adayın Puan Hesaplaması Nasıl Yapılmaktadır?

Adayın başarı puanı; hem yazılı hem de sözlü sınav yapılması hâlinde, adayın KPSS puanının yüzde ellisi, yazılı sınav puanının yüzde otuzu, sözlü sınav puanının yüzde yirmisi; sadece yazılı ya da sadece sözlü sınav yapılması hâlinde adayın KPSS puanının yüzde yetmişi, yazılı veya sözlü sınav puanının yüzde otuzu alınarak hesaplanır.

Kamuya İşçi Almak İçin Yapılan Sınavların Sonuçları Nasıl Duyurulmaktadır?

Yapılan sınav sonucunda, asıl ve yedek liste belirlenir. Sınav sonuçları, sınavın bitiminden itibaren yedi gün içinde talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşları tarafından herkesin görebileceği bir yere asılmak, varsa internet sitesinde ilan edilmek suretiyle açıklanır. Sonuçlar sınava giren adaylara ayrıca yazılı olarak bildirilir. Sınavda başarılı olan adayların sınav sonuçları iadeli taahhütlü posta ile gönderilir.

Kamuya İşçi Almak İçin Yapılan Sınav Sonuçlarına İtiraz Ne Şekilde Yapılır?

Adaylar, sonuçların tebliğinden itibaren yedi iş günü içinde sınav kuruluna itiraz edebilir. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde sonuçlandırılarak, nihaî karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir.

Kamuda İşçi Olmak İçin Özel Şartlar Var mıdır?

Okuryazar, ilköğretim mezunu ve zihinsel engeli olanlar kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olmak için sınava tabi tutulmazlar. Bu kapsamda bulunan ve talep koşullarına uygun başvuranlar, noter huzurunda kura çekimine tabi tutulurlar.

Sınav Duyurularını Nereden Öğrenebiliriz?

Kurumların açtığı sınavlar ve engelli personel alımına ilişkin duyuruları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 0(312)  705 70 00-01-02-03 no'lu telefonlarını ve ALO 144'ü arayarak veya www.eyh.gov.tr web adresinden düzenli olarak takip etmeniz mümkündür.

Engelli İstihdamı Gerçekleştiren Firmalara Sağlanan Destekler Var mıdır?

Engellilerin istihdamı konusunda işverenler için yasal zorunluluk yanında teşvikler de söz konusudur.

Zorunluluk kapsamında olsun veya olmasın tüm işverenlerin çalıştırdığı engellilerin sigorta priminin işveren payının tamamı hazine tarafından karşılanmaktadır.

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Engelli Memur Çalıştırma Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesinin Takip Ve Denetiminden Sorumlu Ve Yetkili Kurum Hangisidir?

Kamu kurum ve kuruluşlarının engelli memur çalıştırma yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin takip ve denetiminden Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı sorumludur

Kamuda Engelli Memur Çalıştırmamanın Yaptırımı Var mıdır?

Kamuda engelli memur çalıştırmamanın herhangi bir yaptırımı bulunmamaktadır.

Kamu Ve Özel Sektör İşverenlerinin Engelli İşçi Çalıştırma Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesinin Takip Ve Denetiminden Sorumlu Ve Yetkili Kurum Hangisidir?

Kamu ve özel sektör işverenlerinin engelli işçi çalıştırma yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin takip ve denetiminden İŞKUR İl Müdürü sorumlu ve yetkilidir.

Kamu Ve Özel Sektörde Engelli Çalıştırmamanın Yaptırımı Var mıdır?

Kamu ve özel sektör işverenlerinden sorumluluğunu yerine getirmeyenlerden her ay çalıştırmadığı her engelli için belli bir miktar para cezası kesilmektedir. Bu ceza, 2014 yılı için 1.903,00 TL’dir.

Engelli İstihdam Etme Sorumluluğunu Yerine Getirmeyen İşverenlerden Toplanan Para Cezaları Hangi  Amaçlar İçin Kullanılmaktadır?

Engelli istihdam etme sorumluluğunu yerine getirmeyen işverenlerden toplanan ceza paraları, engellilerin meslekî eğitim ve meslekî rehabilitasyonu, kendi işini kurma ve bu gibi projelerde kullanılmak üzere Türkiye İş Kurumu’na aktarılmaktadır.

İşverenler İşyerlerinde Engellilere Yönelik Düzenleme Yapmakla Yükümlü müdür?

a) Memurlar için: “engelli memur çalıştırmak zorunda olan kurum ve kuruluşlar çalışma yerlerini engellilerin çalışmalarını kolaylaştıracak şekilde düzenlemek, gerekli tedbirleri almak ve engellilerin çalışmalarıyla ilgili özel yardımcı ve destekleyici araç-gereçleri temin etmek zorundadır. Belirli bir mesleği olan engellilerin meslekleri ile ilgili işlerde çalıştırılmaları esastır. Belirli bir mesleği olmayan veya mesleğine uygun kadro bulunmayan engelliler, engel durumlarına göre, yapabilecekleri hizmetlere ait kadrolarda çalıştırılır. Engelliler, engellerini artırıcı veya ek engel getirici işlerde çalıştırılamazlar.

b) İşçiler için: işverenler, işyerlerini, imkânlar ölçüsünde, engellilerin çalışmalarını kolaylaştıracak şekilde hazırlamak, sağlıkları için gerekli tedbirleri almak, mesleklerinde veya mesleklerine yakın işlerde çalıştırmak, işyerleriyle ilgili bilgi ve yeteneklerini geliştirmek, çalışmaları için gerekli araç ve gereçleri sağlamak zorundadır. Engelliler, yapabilecekleri işler dışında sağlıklarına zarar verecek ve engellerini arttıracak işlerde çalıştırılamaz. Uygun koşulların varlığı halinde çalışma sürelerinin başlangıç ve bitiş saatleri, engellinin durumuna göre belirlenir.

Özelleştirilen Veya Özelleştirilme Kapsamına Alınan Kamu Kuruluşlarında Çalışan Engellilerin Yasal Hakları Nelerdir?

Kapatma ve tasfiye hâllerinde işten çıkarılan engellilere, iş kaybı tazminatı, kanunun diğer çalışanlara tanıdığı oranın iki katı olarak ödenir.

Ayrıca engellilerin, mesleklerinde geliştirilmesine, bir meslekte yetiştirilmesine veya meslek edindirilmesine ilişkin eğitim giderleri ile yeni iş bulmalarına katkı sağlamak amacıyla yapılacak giderler Özelleştirme Fonundan karşılanır.

Engellilere Yönelik Meslekî Eğitim Faaliyetlerini Hangi Kurum/Kuruluşlar Yürütmektedir?

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde;

• İşitme Engelliler Çok Programlı Liseleri,

• Ortopedik Engelliler Meslek Liseleri,

• Zihinsel engellilere yönelik Meslekî Eğitim Merkezleri, İş Eğitim Merkezleri

• Yetişkin Zihinsel Engelliler İş Eğitim Merkezler Engellilere yönelik meslekî eğitim programları düzenlemektedir.

• Yine İŞKUR, Engelli STK’ları, İBB ve Engelsizkariyer.com meslek edindirme kursları düzenlemektedir.

Meslekî Eğitim Faaliyetlerinden Faydalanmak İsteyenler Nereye Başvurmalıdır?

Meslekî eğitim faaliyetlerinden yararlanmak isteyen kişiler;

• Ankara'daki kuruluşlar için Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne,

• İllerdeki kuruluşlar için il Millî Eğitim Müdürlüklerine başvurabilirler.

Engellilere Yönelik Meslek Edindirme Kurslarını Hangi Kurum/Kuruluşlar Düzenlemektedir?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Engellilere yönelik meslek edindirme kursları düzenlemektedir.

Engellilerin Meslekî Rehabilitasyonu İle İlgili Düzenlemeler Neyi Öngörmektedir?

5378 sayılı Engelliler Kanunu'nun 13'üncü maddesi bu konuda yeni bir düzenleme getirmiştir. “Engellilerin yeteneklerine göre mesleğini seçme ve bu alanda eğitim alma hakkı kısıtlanamaz. Engellilerin yetenekleri doğrultusunda yapabilecekleri bir işte eğitilmesi, meslek kazandırılması, verimli kılınarak ekonomik ve sosyal refahının sağlanması amacıyla meslekî rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmasının sağlanması esastır.

Gerçek veya tüzel kişilerce açılacak olan özel meslekî rehabilitasyon merkezleri, yetenek geliştirme merkezleri ve korumalı işyerlerinin değişik tipleri ile özel işyerlerinde bireylerin bireysel gelişimleri ve yeteneklerine uygun iş veya becerilerini geliştirici tedbirler alınır. Bu alandaki hizmetler ihtiyaçlara göre iş ve meslek analizi yapılarak hizmet satın alınması suretiyle temin edilebilir. Buna ilişkin usul ve esaslar, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri belediyeler tarafından da verilir. Belediyeler bu hizmetlerin sunumu sırasında gerekli gördüğü hallerde, halk eğitim ve çıraklık eğitim merkezleri ile işbirliği yapar. Engellinin rehabilitasyon talebinin karşılanamaması halinde engelli, hizmeti en yakın merkezden alır ve ilgili belediye her yıl bütçe talimatında belirlenen miktarı hizmetin satın alındığı merkeze öder.”

Engellilere Karşı İstihdam Sürecinde Ayrımcılığı Önlemeye İlişkin Nasıl Bir Düzenleme Vardır?

5378 sayılı Engelliler Hakkında Yasanın 14'üncü maddesinde; “İşe alımda; iş seçiminden, başvuru formları, seçim süreci, teknik değerlendirme, önerilen çalışma süreleri ve şartlarına kadar olan safhaların hiçbirinde engellilerin aleyhine ayrımcı uygulamalarda bulunulamaz.

Çalışan engellilerin aleyhinde sonuç doğuracak şekilde, engeliyle ilgili olarak diğer kişilerden farklı muamelede bulunulamaz.

Çalışan veya iş başvurusunda bulunan engellilerin karşılaşabileceği engel ve güçlükleri azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yönelik istihdam süreçlerindeki önlemlerin alınması ve işyerinde fiziksel düzenlemelerin bu konuda görev, yetki ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar ile işyerleri tarafından yapılması zorunludur. Engellilik durumları sebebiyle işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan engellilerin istihdamı, öncelikle korumalı işyerleri aracılığıyla sağlanır. Şeklinde düzenlemeler mevcuttur.

Engellilere Karşı Ayrımcılığı Engelleyen Bir Düzenleme Var mıdır?

Engelliler Hakkında Kanunla TCK madde 122’de yapılan değişiklikle engellilik nedeniyle şahısların ayrımcılığa tabi tutulmaları suç sayılmış ve bu kapsamdaki davranışlar 1 aydan 6 aya kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılmıştır.

Engelli Çalıştırma Zorunluluğu Gemilerde De Var mıdır?

Deniz İş Kanunu kapsamına giren işyeri ve gemilerde de %3 engelli çalıştırma zorunluluğu vardır. İşverenlere çalıştırmadığı her engelli ve çalıştırmadığı her ay için 2 bin TL idari para cezası uygulanmaktadır.

Kaynak: Av.Cemal Donat

 
yukarıya git
Yukarı


Yukarı Yukarı Site Haritası  |   Hakkımızda  |   Üyelik Avantajları  |   Gizlilik Prensibi  |   Genel Koşullar  |   İletişim  |   Medya
Copyright © 2008 Engelsizkariyer.com - Her hakkı saklıdır.
OPTİMUM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Türkiye İş Kurumu 42 nolu özel İstihdam bürosu lisansı ile faaliyet göstermektedir.
4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu gereğince " İŞ ARAYANLARDAN ÜCRET ALINMAYACAK VE MENFAAT TEMİN EDİLMEYECEKTİR."