A-  A+ A  |  Erişilebilirlik Anasayfam Yap Anasayfam Yap   Favorilerime Ekle Favorilerime Ekle Siteyi Öner Siteyi Öner 
Reklam: Engelleri aşmak için Türk Telekom hep yanınızda! Daha fazla bilgi için hemen tıklayın!
Hızlı İş Ara:         

Engelli Hakları 

Yazdır Arkadaşına Gönder    
Engellilerin Eğitim Hakları Ve Ailelerin Yapması Gerekenler 

Engelliler Kanunu’na göre; hiçbir gerekçeyle engellilerin eğitim alması engellenemez. Engelli çocuklara, gençlere ve yetişkinlere özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünleştirilmiş ortamlarda ve engelli olmayanlarla eşit eğitim imkânı sağlanır.

Engelli Çocuğu Olan Aileler Ne Yapmalıdır?

Çocuğunun durumunda bir farklılık olduğunu anlar anlamaz ilgili uzmanlardan görüş alıp elindeki bulgular doğrultusunda en yakın Rehberlik Araştırma Merkezi’ne başvurmalıdır.

Engelli Bireyin Ailesine Yönelik Eğitim Hizmetleri Nasıl Verilmektedir?

Aile eğitimi hizmetleri, bireyin ve ailenin ihtiyaçları doğrultusunda bireysel, grup ya da uzaktan eğitim şeklinde yürütülür. Aile eğitim programları ailenin katılımıyla bir yıllığına planlanır ve aile ile bireyin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda her yıl yeniden geliştirilerek uygulanır. Aile eğitimi hizmetleri, kurumlarda yürütülür. Ancak, ihtiyaç hâlinde bu hizmet evlerde de yürütülebilir.

Engelli Bireyin Eğitim Hakları Nelerdir?

Rehberlik ve araştırma merkezinin eğitsel değerlendirme ve tanılama, eğitim planı, yönlendirme, yerleştirme raporlarıyla birlikte kendisine en uygun resmi veya özel eğitim kurumlarında engeline göre eğitimleri, destek eğitim hizmetleri sağlanarak yaşam ve akademik becerilerinin artırılması sağlanır. Bu eğitimler erken çocukluk dönemi, okul öncesi eğitim, ilköğretim, mesleki eğitim olarak kişinin engeline göre uygulanır.

Kaynaştırma Eğitimi Nedir?

Kaynaştırma: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin akranları ile birlikte eğitim ve öğretimlerini bütün kademelerde sürdürme esasına dayanan, destek hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır. Başka bir deyişle engelli bireylerin engeli olmayan bireylerle eğitsel ve sosyal olarak bütünleşmesini sağlama işlemidir.

Evde Eğitim Nedir, Kimler Nasıl Yararlanır?

En az 6 ay evden çıkamayacak durumda bulunduğunu sağlık kurulu raporuyla belgelendiren erken çocukluk, okul  öncesi ve ilköğretim düzeyindeki engelli çocukları RAM’ın yapacağı değerlendirme sonucunda hazırlanacak plana göre gezici öğretmenlerce verilen eğitimdir.

Eğitsel Değerlendirme Ve Tanılama Nedir?

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin; eğitsel amaçla tüm gelişim alanındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ile eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek en az sınırlandırılmış eğitim ortamına (normal, fiziksel ve sosyal çevresinden en az uzaklaştırılarak ) özel eğitim hizmetine karar verilmesidir.

Özel Eğitim Zorunlu mudur?

Tanısı konulmuş özel eğitim gerektiren çocuklar için okul öncesi eğitimi zorunludur. Bu eğitim özel eğitim okulları ile diğer okul öncesi eğitim kurumlarında verilir. Gelişim ve bireysel özellikleri dikkate alınarak, özel eğitim gerektiren çocukların okul öncesi eğitim süreleri uzatılabilir.

Özel Eğitim Hizmetlerinden Nasıl Yararlanılır?

Özel eğitim hizmetlerinden yararlanmak için, tam teşekküllü hastaneden alınan engelli sağlık kurulu raporu (engel  oranı en az %20 olmalı) ile ikamet edilen ilçede bulunan Rehberlik Araştırma Merkezi’ne müracaat edilmelidir.

Hangi Engel Gruplarına İlişkin Özel Eğitim Okulları Vardır?

Görme, işitme, zihinsel, otistik ve ortopedik.

Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Çocuklar 3-14 Yaş Dönemi Zorunlu Eğitimi Nerelerden Alırlar?

RAM’ da gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda bireyselleştirilmiş eğitim planı (BEP) hazırlanır ve çocuk kaynaştırmalı eğitim, özel eğitim sınıfı veya çocuğun engeline uygun bir özel eğitim okuluna yönlendirilir. Yahut rehabilitasyon merkezi aracılığıyla destek eğitimi sağlanmak suretiyle örgün eğitim alabilir.

Özel Eğitimden Faydalanan Engellilere Eğitim Desteği Yapılıyor mu?

Sosyal güvencesi olsun olmasın özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitim hizmetinden yararlanması uygun görülen tüm engelli bireylerin özel eğitim giderlerinin her yıl Maliye Bakanlığı’nca belirlenen kısmı (ayda 8 saat bireysel eğitim için 409,00 TL, grup eğitimi için 115,00 TL, toplamda ise 524,00 TL) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Özel Eğitim Alan Engellilerin Özel Eğitim Okullarına Ulaşımı Konusunda Herhangi Bir Uygulama Var mıdır?

Resmi özel eğitim okullarına giden ve özel eğitim sınıflarına devam eden engelli öğrencilerin okullara erişimleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ücretsiz sağlanmaktadır.

Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Çocuklarla İlgili RAM’ lar Tarafından Alınan Kararlara İtiraz Yapılabilir mi?

Veli, eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararlarının her birine birer defa olmak üzere, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün, okul ve kurumlar ise 70 iş günü içerisinde itiraz edebilirler.

Bireysel Eğitim Programları Hazırlama Sürecinde Velilerin Ne Gibi Sorumlulukları Var?

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin bireysel yeterlilikleri ve tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri dikkate alınarak, bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirilir ve eğitim programları bireyselleştirilerek uygulanır. Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif olarak katılımları ve eğitimleri sağlanır.

Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Örgün Eğitimdeki Yerleri Nedir? Kuruluş Amaçları Ve İşlevleri Nelerdir?

Özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireyler; eğitim ihtiyaçları, ilgi, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimine erken yaşta başlanır. Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, eğitim performansları dikkate alınarak, amaç, içerik ve öğretim süreçlerinde ve değerlendirmede uyarlamalar yapılarak, akranları ile birlikte eğitilmelerine öncelik verilir. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için, rehabilitasyon hizmetlerini sağlayacak kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılır.

Yükseköğretim Kurumlarında Eğitim Gören Engelli Bireyin Yararlandığı Olanaklar Nelerdir?

Burs başvurularında kendisine öncelik verilir, yurt kontenjanlarından öncelikli olarak yararlanabilir. Engelli olduğu için, teknik destek sağlamaları yönünde üniversite veya YÖK bünyesinde kurulan engelli birimlerinden talepte bulunabilir örnek, materyal karşılama, burs temini okulda herhangi bir sorunla karşılaştığında çözümü için desteklerini temin etme gibi.

29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları Ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair" Bakanlar Kurulu Kararında "Yükseköğretim programlarına kayıt veya kayıt yenileme sırasında 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, engellilik oranı kadar indirim yapılır." denilmektedir.

*** Anadolu Üniversitesi Senatosu kararı gereğince engel oranı % 40 ve daha fazla olan öğrenciler bu durumlarını engelli olduğuna dair "Sağlık Kurulu Raporu" ile belgelendirmek kaydıyla "Öğretim Gideri"ni  ödemeyeceklerdir.  Engelli öğrencilerimiz, engelli olduğuna dair "Sağlık Kurulu Raporu" ile İnternet başvuru işlemini yapıp diğer kayıt belgelerini tamamladıktan sonra banka ödemesini yapmadan AÖF bürosuna başvuracaklardır. ***

Engellilerin Eğitimleri Sırasında Daha Başarılı Olmak Ve Ders Çalışmalarını Kolaylaştırmak İçin Sağlanan Bir Yardım Var mıdır?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kaymakamlıklar aracılığıyla desteklenmeleri halinde eğitimine devam edebilecek ve başarılı olan kişilere bilgisayar ve yazılım desteği vermektedir.

Engellilerin Eğitiminde Sağlanan Diğer Kolaylıklar Nelerdir?

a) Görme engelliler için kabartma yazılı kitap basımı,

b) Merkezi sınavlara katılacak engelli öğrenciler için uygun sınav ortamları hazırlanması,

c) Kaynaştırma yoluyla engelli öğrencilerin akranlarıyla birlikte eğitim görmelerinin sağlanması gibi kolaylıklar yapılmıştır.

Kaynak: Av. Cemal Donat

 
yukarıya git
Yukarı


Yukarı Yukarı Site Haritası  |   Hakkımızda  |   Üyelik Avantajları  |   Gizlilik Prensibi  |   Genel Koşullar  |   İletişim  |   Medya
Copyright © 2008 Engelsizkariyer.com - Her hakkı saklıdır.
OPTİMUM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Türkiye İş Kurumu 42 nolu özel İstihdam bürosu lisansı ile faaliyet göstermektedir.
4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu gereğince " İŞ ARAYANLARDAN ÜCRET ALINMAYACAK VE MENFAAT TEMİN EDİLMEYECEKTİR."