A-  A+ A  |  Erişilebilirlik Anasayfam Yap Anasayfam Yap   Favorilerime Ekle Favorilerime Ekle Siteyi Öner Siteyi Öner 
Reklam: Engelleri aşmak için Türk Telekom hep yanınızda! Daha fazla bilgi için hemen tıklayın!
Hızlı İş Ara:         

Engelli Hakları 

Yazdır Arkadaşına Gönder    
Evde Bakım, Engelli ve Muhtaç Aylığı Gibi Devletin Sunduğu Sosyal Yardımlar 

Sosyal devlet anlayışı içinde ihtiyaç sahiplerine (bunu belgeledikleri takdirde) evde bakım, engelli aylığı, muhtaç aylığı ve evde bakım parası gibi çeşitli başlıklarda sosyal yardım destekleri/hizmetleri verilmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce Verilen Muhtaç Aylığından Yaralanma Şartları

Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara;

a) Sosyal güvencesi olmaması,

b) Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması,

c) Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması, 

d) Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin Vakıflar Yönetmeliğince belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi halinde muhtaç aylığı bağlanır.

2014 yılında muhtaç engelliler ile yetimlerin her birine aylık olarak 482,10 TL ödenmektedir.

Muhtaç Aylığından Yararlanmak İçin Gerekli Evraklar Ve Başvuru Şartları

Muhtaç aylığı talebinde bulunan kişiler;

Muhtaç aylığı başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli ise engelini belirten sağlık kurulu raporunu ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen veya posta ile müracaat eder.

Engelli Aylığını Kimler Hangi Miktarda Alabilir?

a) Engel oranı % 70 ve üzerinde olan ve 18 yaşını dolduran engelliler 3 ayda bir; 1.210 TL (2014 yılı için)

b) Engel oranı % 40 ile % 69 arasında olan ve 18 yaşını doldurmuş bulunan engelliler 3 ayda bir: 806 TL (2014  yılı için)

c) Kanunen bakmakla yükümlü olduğu ve fiilen bakımını gerçekleştirdiği 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunanlara 3 ayda bir; 806 TL (2014 yılı için)

d) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan malul olmaları nedeniyle yetim olarak aylık veya gelir alan  çocuklara, aylık ya da gelirleri engellilik derecelerine göre alabilecekleri engelli aylığı tutarından düşük olanların ilgili kuruma müracaatta bulunmaları suretiyle aradaki fark tamamlanarak ödeme yapılır.

4. Hangi şartları taşıyanlar engelli aylığından faydalanır?

a) T.C. vatandaşı olan,

b) Herhangi bir işte çalışmayan,

c) Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi olmayan,

d) Nafaka almayan veya alabilecek durumda olmayan,

a) Her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı muhtaçlık sınırının altında olan (01.01.2014 -

 30.06.2014 arasında 255,22 TL), (01.07.2014 - 31.12.2014 arasında 270,23 TL)

e) Kendisine bakmakla yükümlü bir yakını bulunmayan engelliler aylık için gerekli şartları taşıyor kabul edilir.

Engelli Aylığı Almak İçin Hazırlanması Gereken Evraklar Ve Başvuru Süreci

a) Nüfus Cüzdan örneği (Muhtardan tasdikli),

b) Üç Resim

c) Dilekçe ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve ilgili birimlerine müracaat edilir.

Engelli Maaşları Ne Zaman Ve Nereden Alınır?

2022 Sayılı Kanuna göre PTT şubelerinden yaşlı ve engelli aylığı alanların ödeme günleri aşağıdaki şekildedir:

a) Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlara her dönemin 5. günü,

b) Doğum yılının son rakamı 1 ve 6 olanlara her dönemin 6. günü,

c) Doğum yılının son rakamı 2 ve 7 olanlara her dönemin 7. günü,

d) Doğum yılının son rakamı 3 ve 8 olanlara her dönemin 8. günü

e) Doğum yılının son rakamı 4 ve 9 olanlara her dönemin 9. günü ödeme yapılmaktadır.

Engelli Aylıkları Hangi Şartlarda Kesilir?

Bağlanan aylıklar, hak sahiplerinin;

b) Ölümü,

c) Türk vatandaşlığından çıkarılması, Türk vatandaşlığını muhafaza edenler hariç yabancı memleket uyruğuna girmesi,

 d) Muhtaçlığının kalkması  (01.01.2014  -  30.06.2014 arasında  255,22  TL),  (01.07.2014  -  31.12.2014  arasında 270,23 TL)

e) Çalışmaya başlaması,

f) Bir akitle gerçek veya tüzel kişiler tarafından bakım altına alınması,

g) Daimi olmayan engel oranının % 40'ın altına düşmesi,

h) Evlenmesi sebebiyle muhtaç durumdan çıkması,

i) 18 yaşından küçük olduğu için velisine aylık bağlanan engellinin 18 yaşını tamamlaması,

j) 18 yaşından küçük olduğu için velisine aylık ödenen engelli çocuk ile velisi arasındaki bakım ilişkisinin fiilen gerçekleşmediğinin belirlenmesi,

k) Sosyal güvenlik kurumlarından malul olmaları nedeniyle ödenmekte olan yetim aylığı veya gelirinin kesilmesi, hallerinde, bu durumlarının meydana geldiği tarihi takip eden dönem başından itibaren kesilir.

Engelli Aylığını Kestirmesi Gerektiği Halde Kestirmeyenlere Ceza Uygulanır mı?

Aylığı kestirmeyi gerektiren şartlardan biri gerçekleştiği zaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve ilgili  birimlerine bildirimde bulunarak aylığın kestirilmesi gerekmektedir. Aylık almaya devam olunursa söz konusu durumlar tespit edildiğinde durumun gerçekleştiği tarihten itibaren yersiz ödenen aylıkların faiziyle birlikte iadesi istenmektedir.

6495 sayılı kanunla 2022 sayılı kanuna eklenmiş olan Geçici 3. Maddeyle 02.08.2013 tarihinden önce yersiz ödenmiş olan aylıklar affedilmiştir.

Engelli Aylığının Kesilmesi İçin Nereye Ve Ne Kadar Sürede Başvurulması Gerekir?

Aylık almakta olanlar veya aylık sahiplerinin eş, kardeş, anne, baba, vasi, kayyum veya vekilleri aylıkların kesilmesini gerektiren haller ortaya çıktığında, bu durumları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na 90 günü geçirmeden bildirmekle yükümlüdürler.

Aylık alanlardan bir takvim yılı (01.01.xx-31.12.xx) içerisinde toplam süre olarak bir ödeme dönemini ( 3 ay ) aşmayan çalışması bulunanlar hakkında aylık kesme işlemi uygulanmaz.

Bakıma İhtiyacı Olanlara Devletin Sunduğu Bir Hizmet Var mıdır?

%50 ve üzeri ağır engelli olan kişilere hanedeki kişi başına düşen gelir net asgari ücretin 2/3’ünün altında kalmak şartıyla evlerinde veya kurumda bakım hizmeti verilmektedir. Bu hizmetin kurumda yatılı olmak kaydıyla iki asgari ücrete kadar olan kısmı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödenmektedir.

Yine aynı şartlarda bakımı aile bireyi ya da yakını tarafından karşılanan engelli için, bakımı yapan kişiye bir asgari ücrete kadar ödeme yapılmaktadır.

Evde Bakım Hizmeti Nedir?

Evde bakım hizmeti kendi öz bakım ihtiyaçlarını karşılayamayacak derecede “Ağır engelli” olan kişilere bir yakınları  veya vasileri tarafından kendi ikametinde Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti tarafından hazırlanan bakım planı doğrultusunda sunulan hizmettir.

Bakım Hizmetinden Kimler Yararlanabilir?

a) Engel derecesi %50 ve üzerinde olup, raporlarında “Ağır Engelli”  kısmında “ EVET” ibaresi olanlar,

b) Başkasının yardımı ve bakımı olmadan günlük hayatını devam ettirmesi mümkün olmayanlar (yeme, içme, tuvalet ve temizlik vb. ihtiyaçlarını tek başına gideremeyecek)

c) Aile bireylerinin her türlü gelirleri toplamı, birey sayısına bölündüğünde kişi başına düşen gelir bir aylık net asgari ücretin 2/3’ ünden (01.01.2014 - 30.06.2014 arasında 510,44 TL), (01.07.2014 – 31.12.2014 arasında 540,46 TL) az olanlar bakım hizmeti için başvuruda bulunabilir. (Hanede birden çok bakıma muhtaç engelli varsa birinci bakıma muhtaç engelliden sonraki her bakıma muhtaç engelli gelir hesaplamasında iki kişi olarak dikkate alınacaktır.)

Bakım Hizmeti İçin Nereye Başvurulur Ve İstenen Belgeler Nelerdir?

İllerdeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne müracaat etmek gerekmektedir. Evraklar:

a) Sağlık Kurulu raporu,

b) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

c) İkametgâh belgesi,( bakım hizmeti alacak ve bakan kişi)

d) Bakım hizmeti alacak kişi için 2 resim,

e) SSK-Emekli Sandığı-Bağkur kurumlarından alınacak gelir beyanı bilgileri,

f) Eşler boşanmış ise boşanma belgesi,

g) Bakımı yapacak kişinin dilekçesi,

h) Tapudan alınacak eşler adına ev kayıt bilgileri,

Hangi Engelli Grupları Bakım Hizmeti Kapsamı İçerisindedir?

a) Özellikle Otistik Çocukların tamamı,

b) Orta Dereceli Zihinsel Engellilerin bir kısmı,

c) Ağır Dereceli Zihinsel Engellilerin tamamı,

d) Birden Fazla Engeli olanların büyük bir bölümü,

e) Tekerlekli Sandalyedeki engellilerin tamamı, Omurilik Felçlilerin tamamı,

f) Cerebral Palsy Olanların aynı zamanda Spastik Olanları yani iki engeli olanlar bu gruba girmektedir. Fakat burada en önemli faktör kişinin kendi öz bakım ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olmasıdır.

Bir Kişi Kaç Engelliye Bakım Hizmeti Verebilir?

Bakıcı personel bir günde en çok üç bakıma muhtaç engelliye hizmet verebilir. Ancak, bir bakıcı personelin haftalık toplam çalışma süresi, yıllık fazla çalışma süresi dâhilinde yaptırılacak fazla çalışmalar hariç, 4857 sayılı İş Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen çalışma süresini geçemez ve bakım hizmetleri ücretlerinin ödenmesinde, haftalık çalışma sürelerine uyulup uyulmadığı takip edilir. Bakıcı personele fazla çalışma yaptırılmasından dolayı Kurum tarafından ilave bakım ücreti ödenmez.

Bir akraba, bakıma muhtaç bir engelliye veya bakmakla yükümlü olunan bireyler tanımındaki aynı evde yaşayan bakıma muhtaç iki engelliye bakım hizmeti verebilir.

Bakıma Muhtaç Engellinin Akrabası Yoksa Bakım Merkezine de Yatmak İstemiyorsa Nasıl Bir Yol İzlenir?

Bakıma muhtaç engellinin veya vasisinin resmi veya özel bakım merkezinden bakım hizmeti almayı istememesi ve bakımını üstlenecek akrabası da bulunamaması halinde; vasisinin bakım hizmetini vermeyi talep etmesi ve bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin uygun görmesi şartıyla, vasi akraba kabul edilerek bakıma muhtaç engelliye bakım hizmeti verebilir ve bu hizmet karşılığında bakım ücreti alabilir.

Sunuluş Şekillerine Göre Bakım Hizmetleri Ve Ücretleri Nelerdir?

a) Yatılı bakım merkezlerinden, günde yirmi dört saat süreyle bakım hizmeti alan bakıma muhtaç engelliler için iki aylık net asgari ücret tutarında,

b) Gündüzlü bakım merkezlerinden, günde sekiz saat süreyle tam gün hizmet alan bakıma muhtaç engelliler için bir aylık net asgari ücret tutarında,

c) Gündüzlü bakım merkezlerinden, günde dört saat süreyle yarım gün bakım hizmeti alan bakıma muhtaç engelliler için bir aylık net asgari ücretin yarısı tutarında,

d) Gündüzlü veya yatılı bakım merkezlerinde istihdam edilen bakıcı personel tarafından bakıma muhtaç engellinin ikametgâhında günde üç saat süreyle hizmet alan bakıma muhtaç engelliler için bakım merkezine bir aylık net asgari ücret tutarında,

e) Akrabaları tarafından günde yirmi dört saat süreyle bakılan bakıma muhtaç engelliler için bir aylık net asgari ücret tutarında, ödeme yapılır.

Yukarıda yer alan hizmet türlerinden (a) ve (e) maddelerinde belirtilen hizmetlerin, tatil günleri dâhil haftanın yedi günü verilmesi esastır; (b), (c) ve (d) maddelerinde belirtilen hizmetlerin ise haftanın altı günü, dini ve millî bayramlar hariç olmak üzere verilmesi esastır.

Bakım Hizmeti Hangi Şartlarda Sona Erer?

a) Bakım hizmeti sunulan kişinin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilir hale gelmesi,

b) Engelliye bakım hizmeti sunan kişinin bakım planını uygulamaması,

c) Hanedeki aylık toplam gelirin kişi başına düşen miktarının bir aylık net asgari ücretin 2/3’ ünden (01.01.2014 - 30.06.2014 arasında 510,44 TL), (01.07.2014 – 31.12.2014 arasında 540,46 TL) fazla olması, hallerinde bakım hizmeti sona erer.

Yerel Yönetimlerin Engellilere Sağladığı Sosyal Hizmetler Ve Yardımlar Var mıdır?

Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri bütçeleri oluşturulduğunda yapılan gider kalemleri arasında yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar da bulunmaktadır. Bunun için bulunduğunuz yerde varsa Büyükşehir Belediyesi veya İl Özel İdaresi ya da Belediye’ ye müracaat ederek yapılacak tespit ve istenecek belgeler sonucunda yardımlardan faydalanabilirsiniz.

 
yukarıya git
Yukarı


Yukarı Yukarı Site Haritası  |   Hakkımızda  |   Üyelik Avantajları  |   Gizlilik Prensibi  |   Genel Koşullar  |   İletişim  |   Medya
Copyright © 2008 Engelsizkariyer.com - Her hakkı saklıdır.
OPTİMUM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Türkiye İş Kurumu 42 nolu özel İstihdam bürosu lisansı ile faaliyet göstermektedir.
4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu gereğince " İŞ ARAYANLARDAN ÜCRET ALINMAYACAK VE MENFAAT TEMİN EDİLMEYECEKTİR."