A-  A+ A  |  Erişilebilirlik Anasayfam Yap Anasayfam Yap   Favorilerime Ekle Favorilerime Ekle Siteyi Öner Siteyi Öner 
Engelsiz Kariyer İstatistik Raporu. Kurulduğu günden bugüne nitelikli engelli adaylara ulaşmak için en çok veritabanı kullanılan tek portal.
Hızlı İş Ara:         

Engelli Hakları 

Yazdır Arkadaşına Gönder    
Engelli Sayılmak Ve Engellilere Tanınan Haklardan Faydalanmak İçin Yapılması Gerekenler 

Engelli: Engelliler Hakkında Kanuna göre engelli; fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireydir.

Engelli Haklarından Yararlanmak İçin Neler Gereklidir?

Engelli haklarından yararlanmak için öncelikle; Sağlık Bakanlığı tarafından engelli sağlık raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden birinden, engelli sağlık raporu alınmış olmalıdır.  En az %40 engelli raporu olanlar, engelli kimlik kartı çıkartabilir ve engelli haklarından yararlanabilirler.

Engelli sağlık raporu vermeye yetkili hastaneler için bakınız: http://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/9864,engelli-saglik-raporu-vermeye-yetkili-saglik-kuruluslari-listesipdf.pdf?0

1. Engelli Kimlik Kartı Nasıl Alınır?

Engel oranı %40 veya üzerinde olanlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının il ve ilçelerdeki sosyal politikalar il ve müdürlüklerine veya sosyal hizmet müdürlüklerine başvuru yaparak “engelli kimlik kartı” alabilirler. Engelli bireyin bizzat başvuru yapamadığı durumlarda, engelli bireyin yakını/vasisi de başvuru yapabilir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

1.     Engelli sağlık raporunun aslı ve 1 adet fotokopisi

2.     15 yaşını doldurmuş engelliler için 2 adet resim

3.     Kimlik aslı ve fotokopisi

Engel Durumunun Kimliklere (nüfus cüzdanı) Yazılması Zorunlu mudur?

2005 yılında çıkan Yönetmelikte; nüfus cüzdanlarında engel oranlarının yazılması, kişinin isteğine bırakılmıştır. Ancak Danıştay, bu Yönetmeliğin; nüfus cüzdanına işlenmesi konulu hükmünü iptal etmiştir. Dolayısıyla artık, bu yönde bir talep söz konusu değildir.

Ayrıntılı bilgi için bakınız: Özürlüler Veritabanı Oluşturulmasına ve Özürlülük Bilgisinin Nüfus Cüzdanında Yer Almasına Dair Yönetmelik, 30 Ekim 2005.

 

2. Engelli Sağlık Kurul Raporu Hakkında Bilgi

Engelli Sağlık Raporu Alımı İle İlgili Önemli Hususlar Şunlardır:

1. Engelli sağlık raporu ile en az %40 engelli olduğunu belgeleyenler, engelli haklarından yararlanır. Sadece engelli bireylerin özel eğitim alabilmesi için engel oranındaki alt sınır; %20’dir.

2. Engelli sağlık raporu almak isteyen kişi, hastaneye bireysel başvuru yapabilir ya da bir kurumun sevki ile hastaneye gidebilir. Bu kurumlar; vergi dairesi, sosyal güvenlik kurumu, il sağlık müdürlüğü, sosyal hizmet müdürlüğü ya da çalışan kişinin kurumu olabilir.

3. Hastane başvuruları, ALO 182 Sağlık Bakanlığı Randevu Telefonundan alınmaktadır. Randevu günü, hastanenin genel evrak birimine başvuru yaparak, hangi polikliniğe başvuru yapacağınız ve hangi amaçla engelli sağlık raporu alacağınızla ilgili, hazır dilekçe formu doldurmalısınız. Başvuran kişinin fotoğrafı, sağlık kurulunca çekilir.

4. Rapor için sevkli olanlar, sevk belgelerini göstererek işlem yaparlar.

5. Askeri personeller; atamaya esas, maluliyet işlemleri ve görevleri ile ilgili sağlık raporlarını Sağlık Bakanlığınca TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş hastanelere sevkli olarak başvuru yapmalıdırlar. Bu hastanelerin güncel listesine  www.saglik.gov.tr  adresinden ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde Emniyet Genel Müdürlüğü çalışanları da kendi kurumlarının Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre işlem yaparlar.

6. TSK personellerinin ve yakınlarının engelli sağlık raporları Sağlık Bakanlığı tarafından engelli sağlık raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden birinden alınır (bu konuda MSB kararı vardır).

7.  Ücretlendirme: Engelli sağlık raporları için “ücret alınma” konusunda farklı uygulamalar vardır. Bazı hastaneler hiçbir ücret talep etmezken bazı hastaneler, rapor için başvurulan polikliniklere göre ücret talep etmektedir. Ücret talep edilmesi ile ilgili düzenleme Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alır. Tebliğe göre;  sevkli olmak koşuluyla maluliyet, meslek hastalığı ve kontrol muayeneleri vb. nedenlerle hastaneye sevk edilen kişiler için düzenlenen sağlık raporları ile ilaç ve tıbbi malzeme temini de dâhil olmak üzere tedavi amacıyla düzenlenen sağlık raporları bedelleri SGK tarafından ödenir. Ancak engellilik raporu, ehliyet raporu, vasi tayini raporu, portör muayeneleri ve işlemleri, tarama amaçlı muayene ve işlemler vb özel amaçla kullanılacak durum belirtir rapor bedelleri ile bu durumların tespitine yönelik yapılan işlem bedelleri Kurumca (SGK) karşılanmaz. Ayrıntılı bilgi için bakınız: Sağlık Uygulama Tebliği 2.2 - Finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemleri ve ödeme kuralları (14) .

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esaslarına göre ise; engel oranı %0 çıkması halinde kişilerden ücret alınacağı belirtilmiş olup, “08.02.2002 tarihli ve 24665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 28.01.2002 tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince; Gaziler, şehit ve gazi dul ve yetimleri, engelliler, öğrenciler ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişilerden sağlık kurulu rapor bedeli alınmayacağı kararlaştırıldığından, bu kişilerden ücret talep edilmeyecektir” ifadesine yer verilmiştir. Engelliler tarafından talep edilen silah ruhsatı, ehliyet raporları ve ÖTV indirimli araç için gerekli raporlardan ücret talep edilecektir.

Engelli sağlık raporu almak için başvurulan hastaneden ücret konusunda bilgi alınız ve ücret istenmesi halinde Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esaslarına göre ücret ödememek için dilekçe ile başvuru yapınız.

Ayrıntılı bilgi için bakınız: https://www.saglikaktuel.com/d/file/13885,ek-1--fiyat-tarifeleri-usul-ve-esaslaripdf.pdf

8. Engelli sağlık raporlarının süresi/geçerliliği: Rapor süresi, rapor üzerinde yazılması zorunlu kısımlardandır. Sürekli rapor; özel durumlar hariç ömür boyu geçerli iken süreli rapor; hekim kararına göre aylık ya da yıllık düzenlenen, süresi bittiğinde geçersiz hale gelen ve istenirse yenilenen rapordur. Her rapor süresi içinde geçerli olduğundan, rapor alım yılı ne olursa olsun sürekli ibareli rapor, geçerliliğini korumaktadır.

Sürekli raporların yenilenmesinin gerekmediği 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun “Mevcut belgelerin geçerliliği” başlığı, Geçici Madde 5’de ifade edilmiştir. 

Ayrıca, birçok başvuruda, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Raporları Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 30.03.2013 tarihi sonrası alınmış raporların geçerli olduğu belirtilse de, bu bir hak ihlalidir. Çünkü Yönetmeliğin Kazanılmış haklar başlığında (Madde 18) “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; özürlüler için düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarıyla belirlenmiş olan özür oranları, çalışma gücü kayıp oranları, vücut iş görme gücü kaybı oranları, tüm vücut fonksiyon kaybı oranları geçerli olup bu oranlara dayanılarak sağlanmış sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yeniden özürlü sağlık kurulu raporu düzenlenmez. Ancak, süreli verilen raporlar ile ilgili olarak hastaneye yeniden sevk işlemi uyarınca veya herhangi bir sebeple yeni bir rapor istenmesi durumunda, özür oranları, bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden belirlenir” ifadeleri vardır.

Sağlık Bakanlığı, 16 Şubat 2018’de engelli sağlık raporlarının alımında yaşanan mağduriyetin giderilmesinin önüne geçmek için “Engelli Sağlık Kurulu Raporları Geçerlilik Süreleri Hakkında 2018/4 Sayılı Genelge” yayınlamıştır. Bu Genelge, bir anlamda Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Raporları Hakkında Yönetmeliğinin esaslarını rapor düzenleyen sağlık kuruluşlarına hatırlatmaktır.

Bunlarla birlikte; emeklilik işlemlerinde SGK Sağlık Kurulu, vergi indirimi başvurusunda Maliye Sağlık Kurulu, vasi işlemlerinde ilgili hâkim; gerek gördüğünde yeniden sağlık kurul raporu isteyebilir.

9. Rapor için önemli hususlar: Hastane sağlık kurulu, engelli kişiyi bizzat görerek karar verir. Bu nedenle engelli kişinin sağlık kuruluna gitmeden rapor verilmesini istemesi uygun değildir. Hastalığa ilişkin klinik bulgular, radyolojik tetkikler ve laboratuvar bilgileri, raporun ön yüzündeki ilgili bölüme özetlenerek yazılır. Bazen raporun ön yüzünde sadece teşhis ve engel oranı yazılır. Bu tür raporlar özellikle SGK nın işlemlerinde önemlidir ve bu bilgilerin eksikliği (örneğin emeklilik işleminde) başvurunun reddine neden olabilir.

15 yaşından küçük çocuklar için raporda resim bulundurulması zorunlu değildir.

Kişinin ya da kişiyi sevk eden kurumun talebi halinde, kişinin sağlığına etkisi dikkate alınarak çalıştırılamayacağı işlerin niteliği ile raporun kullanım amacı bölümüne; bireyin yararlanmak istediği hak ve hizmetlere ilişkin talepleri belirtilir. Yararlanılmak istenen hakların sayısı kadar, rapor aslı talep ettiğinizi, başvuru dilekçesinde belirtiniz.

Engelli sağlık kurulu raporunun sonucu bölümünde yer alan “Ağır Engelli” kısmında evet ya da hayır ifadesi yazılarak kişinin durumu belirtilir ve bu bölüm hiçbir suretle boş bırakılmaz.

Engelli sağlık kurulu raporunun ilgili kısmına kişinin engel grubu belirtilir. Gerektiğinde birden fazla engel grubu işaretlenir. Bu kısım boş bırakılmaz.

Kişinin engel durumunun zaman içinde değişme ihtimali olduğu ve hastalık bulgularının tam olarak görülemediği durumlarda kişinin mevcut durumu esas alınarak süreli rapor düzenlenir. Buradan da anlaşılacağı üzere raporun sürekli ya da süreli olması engelli kişinin yaşına değil, hasatlığın seyrine bağlı olup hekim kararı önemlidir.

Engelli sağlık kurulu raporlarının kişinin başvuru tarihinden itibaren en geç yirmi iş gününde tamamlanarak ilgiliye verilmesi esastır. Buna göre başvurudan itibaren 1 ay içinde kişiye teslimi zorunludur. Rapor alım süresi bu süreyi aştığında hastanenin Hasta Hakları Birimine müracaat edilebilir.

10. Engelli sağlık raporuna itiraz: Eğer mevcut raporunuza göre, hali hazırda ilave bir engellilik/hastalık durumu mevcut değilse, mevcut raporu aldığınız hastaneye itiraz yapabilirsiniz. Hastaneler çoğunlukla, bu itiraz şeklini kabul etmek istemeyip sizi il sağlık müdürlüğüne göndermek istese de, bu başvuruda ısrarcı olunuz. İlave bir hastalık varsa, itirazlar il sağlık müdürlüklerine yapılır. İtiraz etmek için “6 ay ya da 1 yıl beklenmeli” dense de, Yönetmelikte belirlenmiş/zorunlu bir beklenme süresi yoktur. İl sağlık müdürlüklerine yapılan itiraz, mutlaka sağlık raporunun alındığı hastanenin bulunduğu ilde yapılmak zorunda değildir. Başka bir ilde de itiraz için başvuru yapılabilir.

Alınan her engelli sağlık raporu, ulusal veri tabanına kayıt olmaktadır. Rapor aldığınız ilden başka bir ile ya da başka bir hastaneye de gitseniz, TC Numarası girildiğinde raporunuz sistemde görülecek ve itiraz olmadan yeni bir rapor çıkartmanız mümkün olmayacaktır. Sistem, mükerrer rapor almaya izin vermez. 

Aşağıdaki durumlarda engelli sağlık kurul raporlarına itiraz yapılabilir: 

1) Engelli sağlık kurulu raporu sürekli olsa da engel durumunuzun değiştiğine yönelik bir düşünceniz varsa, 

2) Raporda ağır engellilik kısmında hafif ya da ağır engelli yazdığı hallerde bu durumun değiştiğini ya da yanlış yazıldığını düşünüyorsanız, 

3) Raporunuzda çalışabilir ibaresi yoksa ve bir işe yerleşmeniz söz konusu ise çalışabilir olduğunuzun incelenmesi için yeni rapor almanız gerektiğinde, 

4) Vakıf maaşına başvuru yapacaksanız ve raporunuz Mart 2013’den önce alınmış ise (Vakıflar Genel Müdürlüğü bu tarihten önceki raporları işleme almamaktadır), 

5) Raporunuzda olması gereken ibareler eksik yazılmışsa (raporun süresi yazılmamışsa, ağır ya da hafif engellilik durumuna dair hiçbir ibare yoksa engel oranı yazılmamışsa). Bu durumu fark ettiğinizde rapor aldığınız sağlık kurulu kusurlu olduğundan öncelikle hastane baştabipliğine müracaat ediniz.  

Engelli sağlık raporuna itiraz şu şekilde gerçekleşir:

1. Engelli sağlık kurulu raporuna; engelli birey,  velisi veya vasisi ve ya raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir.

2. Başvuruda itiraza neden olan raporun tasdikli bir örneği, kimlik fotokopisi, kişinin yakınları müracaatta bulunacaksa kimlik fotokopisi, varsa vasilik belgesi, boşanmış anneler için mahkeme kararı ile birlikte bulunulan ilin İl Sağlık Müdürlüğüne başvurulur. Başvuruda;  verilen dilekçe örneği doldurulur. İtiraz nedeni açıkça belirtilir.

3. Başvuru sonucunda itiraz edilen raporun alındığı hastaneye sevk mümkün değildir. İl Sağlık Müdürlüğü yeniden rapor alacağınız hastanenin belirlenmesinde başvuran kişiye farklı birkaç hastane arasından tercih sunabilir. Belirlenen hastaneye sevk işlemi başlatılır.

4. İtiraz edilen engelli sağlık kurulu raporu ile itiraz üzerine verilen yeni engelli sağlık kurulu raporundaki kararlar aynı yönde ise engelli sağlık kurulu raporu kesinleşir.

5. İtiraz edilen engelli sağlık kurulu raporu ile itiraz üzerine verilen yeni engelli sağlık kurulu raporundaki kararların farklı olması durumunda kişi, 3. hastaneye yani hakem hastaneye sevk edilir. Hakem hastanenin engelli sağlık kurulunca verilen kararı kesindir.

6. Eğer hakem hastane kararından sonra hastalığınızda bir ilerleme ya da iyileşme durumu olduysa veya yeni bir tedavi olduysanız ya da ilave bir teşhis konduysa en son rapor aldığınız hakem hastaneye bir dilekçe ile başvurmanız gerekir. Başvurunuzda tedaviye yönelik doktor raporu, varsa ameliyat raporu, hastaneye yatmışsanız epikriz raporunu da dilekçenize ilave ediniz. Dilekçenizde rapor verildiğinden bu yana engel durumunuzda değişiklik olduğunu, yeniden inceleme talep ettiğinizi belirtiniz. Eğer hakem hastane sizi İl Sağlık Müdürlüğüne sevk ederse, aynı belgelerle İl Sağlık Müdürlüğüne başvurarak hakem hastane raporuna itiraz etme sebebinizi izah edip itiraz hakkınızı kullanınız. 

7. Engelli sağlık kurul raporları, sağlık kurulunda onaylandıktan sonra Ulusal Veri Tabanına işlenmektedir. Veri tabanına işlenen kurul raporları üzerinde, rapor alınan hastane sağlık kurulu da dâhil hiçbir kurum değişiklik yapamaz. Veri tabanına işlenmiş bir raporda değişiklik istenirse; İl Sağlık Müdürlüklerinden itiraz başvurusu yapılmalıdır. Rapor sonucuna dair bir yanlışlık ya da eksiklik olduğunu düşünüyorsa, sağlık kurulu kararı ulusal veri tabanına işlenmeden (bu süre hastaneden hastaneye değişmekle birlikte en geç 3 gün olabileceği söylenebilir) hastanenin baştabipliğine yeniden inceleme yapılması için müracaat edilebilir. Sağlık Kurul yetkilileri yeniden incelemeyi uygun görürlerse, rapor tekrar incelemeye tabi tutulabilir. Sonuç olarak bir yanlışlık ya da eksiklik varsa düzeltilir ya da hiçbir değişiklik yapılmadan sonuçlandırılabilir. 

8. Bir kişinin birden fazla engelli sağlık raporu olduğu durumlarda, her zaman en son tarihli sağlık raporu geçerli olacaktır. 

Engelli sağlık raporu alımı konusunda ayrıntılı bilgi için; Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Raporları Hakkında Yönetmeliği inceleyebilirsiniz.

Kamusal Başvurularda Engelli Sağlık Raporunun Aslının Verilip Verilmeyeceği Hakkında Bilgi

Vergi indirimi, engelli çocuğun maluliyet işlemleri, ağır engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik hakkı ve diğer işlemlerde engelli sağlık raporunun aslı yerine raporun alındığı hastane başhekimliğince onaylanmış ıslak imzalı “aslı gibidir’’ fotokopisi geçerlidir.

Ancak emeklilik işlemlerinde engelli raporunun aslı gerekmektedir. Bu nedenle engelli sağlık raporu çıkartılmasında verilen dilekçede ihtiyacınız olacağını bilerek birden fazla rapor aslını almak istediğinizi belirtiniz. Bu talebinizin dayanağı Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Engellilere Verilecek Sağlık Raporları Hakkında Yönetmeliktir.

Başvurularda; rapor aslını ve fotokopisini görevlilere ibraz ettiğinizde görevlinin rapor aslını görüp, fotokopisi üzerine “aslı gibidir” damgasını vurması gerekir. Buna yönelik hüküm şudur:

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Tarih: 31.07.2009/Resmi Gazete Sayı: 27305)

Engellilerle ilgili tedbirler: Madde 7-(1) İdare, sunduğu kamu hizmetlerinin engelliler tarafından kolayca erişilebilir olması için gerekli tedbirleri alır.

Başvuru sahibinden bilgi ve belge istenmesine ilişkin esaslar: Madde 8-(1) İdare, hizmetleri yerine getirirken başvuru sahibinden istediği bilgi ve belgelerle ilgili düzenlemelerinde aşağıdaki ölçütleri esas alır:

a) Düzenlemeler beyan esas alınacak şekilde hazırlanır.

ç) İdarenin görevi gereği kendisinde bulunan bilgi ve belgeler ile daha önce başvuru sahibinden alınarak kurum kayıtlarına aktarılan ve değişmediği başvuru sahibi tarafından beyan edilen belgeler yeniden istenmez.

d) İstenen belgenin aslının getirilmesi hâlinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.

e) Diğer idarelerin elektronik ortamda paylaşıma açtığı bilgi ve belgeler, başvuru sahibinden istenmez. Ancak, bu bilgi ve belgelere kolayca erişim için gerekli bilgiler istenebilir.

 

Kaynaklar:

Engelliler Hakkında Kanun

Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Raporları Hakkında Yönetmeliği

Özürlüler Veritabanı Oluşturulmasına ve Özürlülük Bilgisinin Nüfus Cüzdanında Yer Almasına Dair Yönetmelik

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Engelli Sağlık Kurulu Raporları Geçerlilik Süreleri Hakkında 2018/4 Sayılı Genelge

Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları

Sağlık Uygulama Tebliği

 

Engelsizkariyer.com için hazırlayan: Ayşe Sarı |SAHİMSEN Engelliler Komisyon Başkanı

 

Engelsizkariyer.com’u kaynak göstermeden kopyalanması yasaktır. Copyright © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.

 
yukarıya git
Yukarı


Yukarı Yukarı Site Haritası  |   Hakkımızda  |   Üyelik Avantajları  |   Gizlilik Prensibi  |   Genel Koşullar  |   İletişim  |   Medya
Copyright © 2008 Engelsizkariyer.com - Her hakkı saklıdır.
OPTİMUM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Türkiye İş Kurumu 42 nolu özel İstihdam bürosu lisansı ile faaliyet göstermektedir.
4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu gereğince " İŞ ARAYANLARDAN ÜCRET ALINMAYACAK VE MENFAAT TEMİN EDİLMEYECEKTİR."